Na seznam dotazů

Název dotazu: Zaměstnanecké opce
Zadáno: 15.5.2009 14:21
Otázka: Prosím můžete posoudit jak by z pohledu českých daní vypadalo, kdyby mateřská společnost poskytla zaměstnancům v ČR opci na akcie.
Já se domnívám, že jelikož opci poskytne “3tí strana” a naše společnost s touto transakcí “nebude mít nic společného” tak by nemuselo být nutno toto zahrnovat do základu pro výpočet daní ze mzdy a tedy ani sociálního a zdravotního.

Navíc vzniká problém, kdy a jak kvantifikovat hodnotu této opce – rozdíl stike-price a tržné hodnoty k okamžiku nabytí, nebo ke konci roku, nebo až při realizaci opce?
Odpověď: Daň z příjmu
Zaměstnanec, který získá opční právo na nákup akcií, má zpravidla dvě možnosti:

1. Akcie prostřednictvím „zaměstnavatele“ nakoupit (za cenu, která byla stanovena v okamžiku přidělení opce jako tehdejší aktuální tržní cena) a současně i prodat. V důsledku tak inkasuje pouze zisk z prodeje akcií.

2. Akcie prostřednictvím zaměstnavatele pouze nakoupit (za cenu ad 1) a držet (po libovolně dlouhou dobu) s tím, že případný budoucí prodej již bude zaměstnanec realizovat soukromě prostřednictvím brokerské firmy.

Z toho důvodu je třeba rozlišit obecně dva druhy souvisejících zdanitelných příjmů zaměstnance:

1. Příjem ze samotné zaměstnanecké opce, kterou bezúplatně nabyl zaměstnanec od svého zaměstnavatele.
Zdanitelný příjem zaměstnance nevzniká při bezúplatném sjednání opční smlouvy, ale až v okamžiku uplatnění opce, a to ve výši kladného rozdílu mezi aktuální tržní cenou a skutečnou kupní cenou (která odpovídá kursu akcií při sjednání opční smlouvy).

2. Příjem z prodeje akcií koupených za zvýhodněných podmínek díky právu nákupní opce.
Pokud zaměstnanec zvýhodněně koupené akcie prodá:
- Po 6 měsících od nabytí, půjde o příjem osvobozený od daně z příjmů,
- Do 6 měsíců od nabytí, půjde o tzv. ostatní zdanitelný příjem podle § 10 ZDP, ale jen ve výši přesahující příjem ad 1) zdaněný v rámci příjmů ze závislé činnosti. Jako daňový výdaj může uplatnit (zvýhodněnou) skutečnou nabývací (kupní) cenu a případně i výdaje související s uskutečněním prodeje a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při pořízení akcií. Ovšem pouze do výše zdanitelného příjmu, protože ztráta u ostatních příjmů není daňově relevantní.
Pod pojmem zaměstnavatel se rozumí i vaše mateřská společnost. Pokud by právo opce poskytoval daňový nerezident, zaměstnanci by příjmy získané realizací práva opce zdaňovali prostřednictvím svého daňového přiznání. Příjmy z prodeje opcí se uvádějí na daňovém přiznání jako příjmy ze závislé činnosti dle § 6 v součtu s příjmem od tuzemského zaměstnavatele.


Zdravotní pojištění
Z pohledu zdravotního pojištění poskytnutí práva opce ani následný prodej akcií nepodléhá odvodům zdravotního pojištění. Do vyměřovacího základu zaměstnance se zahrnuje příjem, který zaměstnavatel zaměstnanci zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění. Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, jehož hodnota je na příslušném účtu zaměstnavatele účtována jako náklad nebo úbytek prostředků a které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě poskytnuto zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch. Poskytnutí opčního práva na prodej akcií za zvýhodněnou cenu tuto definici nenaplňuje, a proto příjem získaný realizací opčního práva nepodléhá odvodům zdravotního pojištění.

Sociální pojištění

Zákon o sociální pojištění od 1. 1. 2009 změnil definici vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Do konce roku 2008 byla definice vyměřovacího základu podobná, jako u zdravotního pojištění. Od roku 2009 zákon uvádí:
Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění nebo účast jen na důchodovém pojištění.
Dle mého názoru, tato nová definice vyměřovacího základu již zahrnuje i případy realizovaných opcí, ale tím že je to nová změna v zákoně, není mi známo, že by k tomu byl výklad ze strany MPSV.

Závěr
Příjem z uplatnění opčního práva je příjmem plynoucí v souvislosti se zaměstnáním a podléhá dani z příjmu. V případě, že práva opce bude poskytovat mateřská společnost (tuzemský nerezident) bude zdanění provedeno prostřednictvím daňového přiznání podaného zaměstnancem. Příjem bude zdaňován až v okamžiku realizace opčního práva.
Příjem nepodléhá zdravotnímu pojištění, ale domnívám se že, od letošního roku bude podléhat odvodům sociálního pojištění.