Na seznam dotazů

Název dotazu: Režim DPH u služeb celního deklaranta
Zadáno: 3.4.2009 18:36
Otázka: Mým problémem, který se až donedávna zdál jasný a na který mi zatím nikdo neodpověděl srozumitelně je otázka celní deklarace. Mou náplní práce je služba celní deklarace pro firmy, kterým cizí přepravce přiveze zboží. Já jim projednám případ na celním úřadě a to propuštěním do volného oběhu, nebo vystavením jednotné správní deklarace vývozní a účtuji to jako službu s DPH. Stále více firem mě urguje o neúčtování DPH.
Odpověď: Zákon o DPH osvobozuje určité služby od daně z přidané hodnoty. Osvobozené služby rozděluje zákon na dvě kategorie.
1) Služby osvobozené bez nároku na odpočet DPH.
Mezi tyto služby se řadí například nájem, zdravotní, sociální a vzdělávací služby. Plátce daně, který poskytuje tyto služby, nemá nárok na odpočet daně z plnění na vstupu (nákupů), které použije uskutečnění osvobozených služeb.

2) Služby osvobození s nárokem na odpočet DPH
Jednou kategorií služeb osvobozených od DPH s nárokem na odpočet jsou služby přímo vázané na dovoz zboží.
Plátce poskytující služby přímo vázané na dovoz zboží účtuje služby bez daně z přidané hodnoty a má plný nárok na odpočet DPH u vstupů.

Služby přímo vázané na dovoz zboží
Zákon o DPH tyto služby nedefinuje přímo. V § 69 odstavec 1 je uvedeno, že osvobozené jsou služby, které je povinna osoba, které vzniká daňová povinnost při dovozu, zahrnout do základu daně.

Pro možnost uplatnění předmětného osvobození od DPH je tedy klíčovým, zda je dovozce povinen zahrnout tyto služby do základu DPH při dovozu zboží dle ustanovení § 38 zákona o DPH. V tomto ustanovení je definován základ daně při dovozu zboží jako součet:

a) základu pro vyměření cla, včetně cla a poplatků

b) spotřební daně, pokud není v zákonu o DPH stanoveno jinak

c) vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku

Ze závěru projednávání MF ČR a Komory daňových poradců ČR vyplývá, že do základu DPH při dovozu zboží se načítají veškeré náklady vynaložené do místa propuštění dováženého zboží do celního režimu volného oběhu včetně nákladů na služby celního deklaranta.
Do základu DPH při dovozu zboží se tedy přičítají zejména následující náklady (pokud nejsou zahrnuty v základu pro vyměření cla):
• náklady na dopravu zboží
• náklady na pojištění zboží
• náklady na manipulaci se zbožím po cestě ze třetí země, včetně nakládky a vykládky
• náklady na služby celního deklaranta, tzn. služby spočívající v zajišťování celních formalit (ukončování různých režimů, navrhování zboží do režimů) apod.
Pozn.:
Ze stanoviska MF ČR publikovaného v zápise z Koordinačního výboru vyplývá, že služby spočívající v zajišťování celních formalit (ukončování různých režimů, navrhování zboží do režimů) jsou při dovozu zboží osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně podle §69 odst. 1 zákona o DPH, tzn., že plátce (dovozce) je povinen je zahrnout do základu daně podle § 38 Zákona o DPH.

Závěr:
Služby celního deklaranta se považují za služby přímo vázané na dovoz zboží a jako takové jsou osvobozeny od DPH. Osvobození vykazuje plátce na řádku 25 daňového přiznání. Jedná se o osvobození s nárokem na odpočet. Z tohoto důvodu si celní deklarant může odečíst daň na vstupu u nákupů týkající se jeho činnosti.