Na seznam dotazů

Název dotazu: Rekonstrukce vodovodní přípojky
Zadáno: 20.1.2009 08:16
Otázka: Jsme příspěvková organizace, zřizovatelem je kraj, vedeme podvojné účetnictví, nejsme plátci DPH. V loňském roce jsme od KÚ dostali do správy budovu – cenu jsem rozúčtovala podle cenového odhadu poměrem na budovu a pozemek. V současné době došlo k havárii s únikem vody a u VAK musíme nechat udělat rekonstrukci (prý se nejedná o opravu, ale rekonstrukci) vodovodní přípojky – cca 100 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že vodovodní přípojka tedy není vedena samostatně, je možné o její provedenou rekonstrukci navýšit cenu budovy a z té počítat odpisy?
Odpověď: Tazatel uvádí, že vlastníkem budovy je zřizovatel. Z toho plyne, že příspěvková organizace, které byl majetek svěřen do správy, může uplatňovat pouze účetní odpisy. Daňové odpisy může uplatňovat s určitými výjimkami pouze vlastník, tedy zřizovatel.
Ke stanovení režimu odepisování je nutné si nejprve ujasnit obsah pojmu vodovodní přípojka. Dle ustanovení § 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je vodovodní přípojka tvořena úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu (páteřního rozvodu) k vodoměru. Tato vodovodní přípojka je, dle uvedeného ustanovení, samostatnou stavbou a musí být tedy i samostatně evidována a odepisována.
Vodovodní potrubí, kterým je přiváděna voda od vodoměru do budovy, již není považováno za vodovodní přípojku a je považováno za součást stavby. Rozvod od vodoměru bude evidován jako jedna z položek vstupní ceny budovy a výdaje vynaložené na jeho rekonstrukci budou považovány za technické zhodnocení budovy.