Na seznam dotazů

Název dotazu: Předčasné ukončení leasingu
Zadáno: 24.11.2008 17:20
Otázka: Jsme s. r. o.-plátci DPH, vedeme účetnictví. Na leasing jsme pořídili NA 16. 12. 2005, cena leasingu 455 790 Kč (+DPH), měsíční splátka bankou 12 458 Kč (vč.DPH), leasing na 36 měsíců, konec leasingu 12. 2008.
K 31. 7. 2008 došlo k mimořádnému ukončení leasingové smlouvy dohodou a KC byla stanovena na 5 zbývajících splátek – 46 958 Kč (+DPH), kterou jsme v 8. měsíci zaplatili. Pokud dle ZDP § 24 odst. 5a) nebude KC větší, než ZC auta při rovnoměrném odpisování u leasingových splátek do data ukončení leasingu, veškeré uplatněné náklady musíme dodanit a podat dodatečná přiznání za 2005, 2006, 2007. Jak zjistíme ZC? Neznáme vstupní cenu evidovanou u leasingových splátek a nevíme, zda leasingové splátky odepisuje tak, jak je uvedeno v ZDP/leas. je ale např. 3 roky, a NA spadá do druhé odpisové skupiny a do r. 2007 se odepisoval 6 let, od r. 2008 minimálně 5 let?Pak budeme počítat ZC:
2005 – PC x 8,5 : 100 = odpisy 2005
2006 – PC x 22,25 : 100 = odpisy 2006
2007 – PC x 22,25 : 100 = odpisy 2007
2008 – PC x 22,25 : 100): 2=odpisy 2008.
ZC = PC – celkové odpisy?
Odpověď: Tazatel správně uvádí, že při předčasně ukončené smlouvě o finančním pronájmu s následnou koupí je nutno posuzovat splnění podmínky uvedené v § 24 odstavec 5a) zákona o ZDP.
Zákon zde uvádí, že uhrazené nájemné se uznává do výdajů pouze za podmínky, že kupní cena nebude nižší než zůstatková vypočtená rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny evidované u pronajimatele. V případě nákladního automobilu bude vstupní cenou, cena v úrovni bez daně z přidané hodnoty. Pokud bude kupní cena vyšší než zůstatková, zůstane zaplacené nájemné včetně poměrné části akontace daňovým nákladem. Při prodeji automobilu ve stejném zdaňovacím období, ve kterém je automobil odkoupen se kupní cena bude rovnat zůstatkové a bude celá daňovým výdajem.
V případě, že by podmínka daná v § 24 odstavec 5a splněna nebyla, není uhrazené nájemné daňovým výdajem a je nutno podat dodatečná daňová přiznání za roky, ve kterých bylo nájemné v daňových výdajích uplatněno. Vyloučené nájemné a akontaci je možno dle § 29 odstavec 1a) zahrnout při prodeji do vstupní (zůstatkové) ceny.
Údaj o vstupní ceně je nutno získat od pronajimatele (leasingové společnosti). Pro výpočet odpisů se použije metoda rovnoměrného odepisování, bez ohledu na způsob, jakým byl u vlastníka majetek skutečně odepisován. Nákladní automobil je zatříděn ve druhé odpisové skupině. Doba odepisování pro majetek zatříděný ve druhé odpisové skupině je stanovena v § 30 na pět let, to platí již od roku 2005. Proto zůstatková cena bude vypočtena tímto způsobem:
rok 2005 – PC x 11 : 100 = odpisy 2005
rok 2006 – PC x 22,25 : 100 = odpisy 2006
rok 2007 – PC x 22,25 : 100 = odpisy 2007
rok 2008 – PC x 22,25 : 100/: 2=odpisy 2008.
ZC = PC – celkové odpisy.