Na seznam dotazů

Název dotazu: Přerušení podnikatelské činnosti
Zadáno: 24.10.2008 22:49
Otázka: Prosím o podrobné informace o tom, co vše musím provést. V nejbližší době hodlám ukončit (resp. přerušit) svou vedlejší samostatně výdělečnou činnost při zaměstnání a být pouze v hlavním pracovním poměru u zaměstnavatele. Jak mám naložit se zbožím na skladu (inkousty, tonery, papíry,…),které se mi nepodaří ke dni ukončení prodat…Jak s platbami od klientů, které mi přijdou eventuálně po dni ukončení…Jak s DPH, které jsem před několika lety odvedl, ale zákazník mi nezaplatil a je nyní v konkurzu…totéž co s částkou bez DPH jenž mi dluží a doposud to nebylo konkurzem vyřešeno ?
Dále jak pak s autem, jenž mám u banky na úvěr? Dle obchodních podmínek jsem vlastníkem a můžu úvěr za nějaký poplatek předčasně splatit…je pak daná částka nákladem? A poté, jelikož jej mám pořízeno na firmu nechat převést na mé jméno – fyzickou osobu nepodnikatele?
Odpověď: Poplatníci – fyzické osoby, kteří přeruší podnikatelskou činnost a opět ji nezahájí do termínu pro podání daňového přiznání, musí postupovat dle § 23 odstavec 8 písmeno b) zákona o daních z příjmů.
Zákon zde stanovuje pravidla samostatně pro poplatníky vedoucí účetnictví a pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci.
V případě, že poplatník vede účetnictví, upraví se základ:
 o zůstatky vytvořených rezerv a opravných položek
 o výnosy příštích období
 o výdaje příštích období
 o příjmy příštích období
 o náklady příštích období
Nájemné včetně nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období do ukončení podnikatelské činnosti.

U poplatníka s daňovou evidencí se základ daně upraví:
 o výši pohledávek s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y (například pohledávky za poplatníky v konkursu)
 o výši závazků, s výjimkou přijatých a zaplacených záloh
 o cenu nespotřebovaných zásob
 o zůstatky vytvořených rezerv
Nájemné včetně leasingových splátek se také do základu daně zahrne pouze v poměrné výši.
Do základu daně se zahrne při dalším prodeji nespotřebovaných zásob již zahrnutých do základu daně pouze rozdíl, o který převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, cenu nespotřebovaných zásob zahrnutých do základu daně.
Shrnutí:
O hodnotu zásob (inkousty, tonery, papíry,…) je nutno zahrnout zvýšit základ daně za zdaňovací období, ve kterém došlo k přerušení podnikání.

Platby od klientů obdržené po dni přerušení podnikání, již jako příjmy jednou zdaněné, se nebudou v daňovém přiznání vykazovat. Zdanění bude provedeno zvýšením základu daně o výši pohledávek ke dni ukončení podnikání.

Zákon neumožňuje požádat o vrácení DPH ani v případě, že je dlužník v konkursu. Zákon však nestanovuje povinnost zvyšovat základ daně z příjmů o výši pohledávky řádně uplatněné v konkursním řízení.

Splátky úvěru, nejsou daňovým výdajem a proto ani předčasné splacení úvěru nebude mít dopad do základu daně. Automobil je považován z hlediska zákona o daních z příjmů za hmotný majetek, který se do daňových výdajů uplatňuje prostřednictví daňových odpisů. V případě přerušení podnikání, dojde i k přerušení daňových odpisů. Pokud by k přerušení podnikání došlo v průběhu zdaňovacího období, podnikatel uplatní odpis ve výši jedné poloviny.