Na seznam dotazů

Název dotazu: Úhrada za lékařskou péči dopředu
Zadáno: 11.9.2008 14:33
Otázka: Fyzická osoba, neplátce DPH, provozovatel nestátního zdravotnického zařízení uzavřel smlouvu s právnickou osobou, nestátním zdravotnickým zařízením na úhradu péče předem na pět roků s podmínkou, že se zdrží provádění stejné péče ve prospěch jakéhokoliv jiného zařízení a že svoji činnost bude provádět po dohodnutou dobu jen pro smluvního partnera, a to na základě pracovněprávního vztahu. Jak účtovat o příjmu jednorázové úhrady péče na pět roků předem v daňové evidenci a jak účtovat o tomto příjmu při vedení účetnictví? Jak tento příjem hodnotit z hlediska DPH?
Odpověď: Tazatel uvádí, že fyzická osoba (provozovatel nestátního zdravotnického zařízení) obdrží úhradu za zdravotní péči na pět let předem, pokud fyzická osoba splní určitou podmínku. Podmínkou je, že fyzická osoba bude zdravotní péči poskytovat v pracovněprávním vztahu pouze pro konkrétního smluvního partnera.
Z dotazu není jasné, zda příjem, který fyzická osoba obdrží, bude jednorázová úhrada výkonů, které provede pro smluvního partnera v následujících pěti letech v pracovněprávním vztahu, anebo fyzická osoba obdrží úhradu za to, že se příjme závazek zdržet se určitého jednání (neposkytovat služby jinému).

V případě, že by fyzická osoba obdržela jednorázový příjem za výkony, které provede v budoucích pěti letech v pracovně právním vztahu, podléhaly by tyto příjmy dani z příjmů ze závislé činnosti včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Plátce mzdy by byl povinen srazit daň i pojistné v měsíci, ve kterém mzdu vyplatil.

Pokud je příjem úhradou za to, že fyzická osoba přijala závazek, že nebude podnikat v určitém oboru, potom se bude jednat o příjem z podnikání. Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci by přijatou částku zahrnula do příjmů a zdanila ve zdaňovacím období, ve kterém příjem obdržela.
V případě vedení účetnictví by se příjem pomocí účtů časového rozlišení rozložil a zdanil rovnoměrně v průběhu pěti let.
Z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty je přijetí závazku zdržet se určitého jednání považováno také za poskytování služeb a podléhá dani z přidané hodnoty. Fyzická osoba by se při překročení obratu 1 mil Kč za 12 měsíců stala plátcem DPH.