Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH při fakturaci se Slovenskem
Zadáno: 28.7.2008 15:58
Otázka: Jsme česká firma, s. r. o., ráda bych si ujasnila jak je to s DPH při poskytování služby slovenské firmě (plátci DPH) a naopak, pokud firma se sídlem na Slovensku (plátce DPH) poskytuje službu české firmě, také plátci.
Odpověď: Pro správné uplatnění DPH při poskytování služeb nebo při jejich přijímání, je nutné stanovit místo plnění, tedy místo, resp. stát, kde se DPH z dané operace vybere, ale také, kdo je povinen daň odvést.
Pro správné uplatnění daně je tedy důležité určit, kde je místo plnění, kdo službu poskytuje, pro koho je služba poskytována a o jakou službu se jedná.
Tazatelka uvedla, že se jedná o službu, kterou poskytuje český plátce DPH slovenskému plátci, případně naopak. V dotazu však není uvedeno o jakou službu se jedná. Tento údaj je pro stanovení místa plnění velice důležitý. V praxi mohou nastávat tyto varianty:


Místo plnění = sídlo plátce, který službu poskytuje (§ 9 zákona o DPH)
Jedná se o základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby je stanoveno v § 9 zákona č. 235/2004 Sb., podle něhož je místem plnění při poskytnutí služby místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání popřípadě místo pobytu nebo místo, kde se obvykle zdržuje. Pokud poskytuje službu prostřednictvím provozovny, považuje se za místo plnění místo, kde je tato provozovna umístěna. Podle tohoto základního pravidla daň přiznává osoba poskytující službu ve státě , kde má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu. (např. veterinární služby, kadeřnické služby, ubytovací, stravovací, sekretářské služby, archivní služby apod.). Takto se stanoví místo plnění vždy, pokud se nebude jednat o službu zahrnutou ve výjimkách uvedených § 10, který stanoví místo plnění ve zvláštních případech.

Služby vztahující se k nemovitostem (§ 10 odst. 1 zákona o DPH)

Místo plnění u služeb vztahujících se k nemovitosti (např. služby architekta, odhadce, stavebního dozoru) , je místo, kde se nemovitost nachází. Bude-li se tedy nemovitost, ke které se vztahuje daná služba, nacházet na území České republiky, bude se DPH vybírat v tuzemsku bez ohledu na to, kdo službu poskytuje, tedy zda je to česká nebo zahraniční osoba povinná k dani nebo osoba, registrovaná k DPH v jiném členském státě. Naopak, pokud bude český plátce DPH poskytovat služby vztahující se k nemovitosti, která se nachází v jiném státě, může mu v tomto státě vzniknout povinnost zaregistrovat se k DPH a odvést zde daň (podmínky se mohou v jednotlivých státech lišit).

Přepravní služby (§ 10 odst. 2 , zákona o DPH))
Obecně je místem plnění u přepravních služeb místo, kde se přeprava uskutečňuje. Výjimky z obecného pravidla pro stanovení místa plnění u přepravních služeb:
• přeprava zboží mezi členskými státy - místem plnění je místo zahájení přepravy.
• poskytnutí služby přímo související s přepravní službou (překládka, nakládka, balení apod.) - místem plnění je místo, kde se tato služba uskutečňuje,

Služby kulturní, umělecké, sportovní, vědecké (§ 10 odst. 4 písm.a zákona o DPH)
Do této skupiny služeb patří služby kulturní, umělecké, sportovní, výchovné, zábavní i pořádání konferencí, seminářů apod.
Patří sem také služby spojené s uvedenými službami a také jejich organizování. U této skupiny služeb se místo plnění nachází tam, kde jsou tyto služby uskutečňovány. Pokud tedy vystoupí nějaký český umělec nebo sportovec na akci, která se koná např. na Slovensku, bude tato služba podléhat DPH na Slovensku.

Služby oceňování a práce na movité věci (§ 10 odst. 4 písm. c zákona o DPH)

Místo plnění se u oceňování věci nebo práce na movité věci (oprava, údržba, úprava, zpracování, montáž, instalace, leštění, broušení, lakování a jiné zušlechťovací práce na movité věci jiné osoby) stanoví podle místa, kde je služba fyzicky uskutečněna. Pokud jsou tyto služby poskytnuty pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě, než kde jsou provedeny, je místo plnění v členském státě, který vydal DIČ osobě, které je tato služba poskytnuta za podmínky, že je movitá věc odeslána z členského státu, kde byla služba poskytnuta.

Služby vyjmenované (§ 10 odst. 6 a 7 zákona o DPH)
Jedná se například o tyto služby:
převod a postoupení autorského práva, poradenská, inženýrská, konzultační, právní, účetní služby, bankovní, finanční a pojišťovací služby a další.
U těchto vyjmenovaných služeb se za místo plnění považuje stát, ve kterém má sídlo osoba, které je služba poskytována.

Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že pro správné stanovení režimu DPH je důležité znát druh poskytované služby.

Pokud český plátce DPH poskytuje službu s místem plnění na Slovensku vzniká na Slovensku také povinnost uhradit DPH. Tato povinnost se řídí slovenským zákonem o DPH. Protože hradit DPH na Slovensku (případně v jiných čl. státech EU) by mohlo být pro tuzemského plátce velice obtížné, evropská směrnice o DPH umožňuje použít zjednodušený režim tzv. reverse charge. V tomto režimu český plátce účtuje službu bez české DPH a daň přizná ve svém přiznání příjemce služby - v našem případě slovenský odběratel - plátce DPH.