Na seznam dotazů

Název dotazu: Vyúčtování spotřeby elektrické energie
Zadáno: 15.7.2008 23:23
Otázka: Společnost s r. o. má pronajaté prostory, za které platí vedle nájemného i měsíční zálohy na služby(vodné, stočné, el.energii apod. ) Zálohy zaplacené v roce 2007 ve výši 10 000 Kč byly zaúčtovány na účet MD 314/D 321. Na konci roku 2007 byla vytvořena dohadná položka k nevyfakturovaným dodávkám služeb: MD 518/D 389 10 000,00 Kč. Až nyní v červnu jsme obdrželi vyúčtování výše uvedených služeb na 15 000,00 Kč + DPH. Budeme účtovat: MD 389/D 321 10 000 Kč, MD 518/D 321 5 000 Kč. Je 5 000 Kč daňově uznatelný náklad v roce 2008 ?
Odpověď: Postup navržený tazatelem je zcela v pořádku a náklad 5 000 Kč plynoucí z vyúčtování služeb bude daňovým nákladem roku 2008.
Náplň účtu 389 - dohadné účty pasivní je stanovena v Českém účetním standardu č. 17 - zúčtovací vztahy, dle odstavce 3.11.6. se na účet 389 účtují mimo jiné nevyfakturované dodávky. Jedná se tedy o položky u kterých k datu závěrky známe titul, ale není známa přesná částka.
Z uvedeného vyplývá, že zákon nepředpokládá, že účetní jednotka stanoví výši nákladu přesně. Rozdíl je nákladem příslušného období, ve kterém je provedeno vyúčtování. Pokud by vznikla při vyúčtování podstatná odchylka, bude na daňovém poplatníkovi, aby finančnímu úřadu prokázal, že jeho účetnictví poskytuje věrný obraz skutečného stavu. Tedy že odhad odpovídal znalostem a možnostem účetní jednotky ke dni sestavení účetní závěrky.