Na seznam dotazů

Název dotazu: Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Zadáno: 30.4.2008 16:25
Otázka: Společnost má v souladu s rozhodnutím o příslibu investičních pobídek povinnost pořídit dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nejméně v částce 150 mil CZK. Společnost vynaložila investiční výdaje ve výši a struktuře splňující výše uvedenou hranici tj. 150 mil CZK. Tyto investice do hmotného majetku nebyly ale k 31. 12. 2007 aktivovány, neboť ještě nebyly splněny všechny technické funkce a povinnosti stanoveny zvláštními právními předpisy pro užívání (kolaudace staveb a provedení všech potřebných revizí a ověření technologických zařízení). Pořízený majetek byl tedy k 31. 12. 2007 vykázán na účtech účtové skupiny 04. Lze přesto považovat v.u. investice za splnění podmínek stanovených zákonem o investičních pobídkách tj. pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku min. ve stanovené výši (150 mil CZK)? Prosím o posouzení a to i z pohledu § 7 odst. 11, Vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění. Toto ustanovení se považuje za dlouhodobý hmotný majetek pořizované věci po uvedení do stavu způsobilého k užívání.
Odpověď: Z pohledu účetních předpisů se dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání.
Uvedením do stavu způsobilého k užívání se rozumí dle § 7 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb. dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání.
Výše uvedené neplatí pouze na případy, kdy účetní jednotka nabývá věci, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele.
Z uvedené definice je zřejmé, že věc se stane dlouhodobým hmotným majetkem teprve po kolaudaci a provedení všech potřebných revizí.
Pokud je v rozhodnutí o příslibu investičních pobídek uvedena povinnost pořídit dlouhodobý hmotný majetek do 31.12.2007 a do toho data nebyla stavba kolaudována, není ji možno považovat za dlouhodobý hmotný majetek a společnost podmínky udělení investiční pobídky nesplnila.