Na seznam dotazů

Název dotazu: DUZP při přefakturaci služeb
Zadáno: 20.4.2008 21:56
Otázka: Kdy nastává datum uskutečnění zdanitelného plnění při přefakturaci služeb?
Odpověď: Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., stanovuje od 1.1.2005 v § 14 odstavec 3 písmeno g), že za zdanitelné plnění se také považuje přeúčtování služeb, které plátce pořídil od jiné osoby, pokud při jejich pořízení uplatnil nárok na odpočet a dále přeúčtování služeb, které plátce pořídil od osoby která není plátcem daně. Přičemž není podstatné zda plátce nakoupenou službu prodává se ziskem nebo bez něj.
Toto ustanovení tedy dává plátcům povinnost uplatňovat daň na výstupu (odvádět DPH) ze služeb které sami neposkytují, ale nakupují od jiných osob a dále prodávají. A to v případě, že byly nakoupeny od plátce daně, tak i od neplátce.

Zákon o DPH dále stanovuje v § 21 termín ve kterém je plátce daně povinen přiznat daň. Povinností přiznat daň se rozumí uvést daň v daňovém přiznání.

Povinnost přiznat daň
V § 21 odstavec 1) je uvedeno, že plátce je povinen přiznat:
• daň ke dni přijetí platby
nebo
• ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
a to ke dni, který nastane dříve.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění
Zákon stanoví, že poskytnutí služby se považuje za uskutečněné:
• dnem jejího poskytnutí
nebo
• dnem vystavení daňového dokladu
a to tím dnem, který nastane dříve.

Dále jsou v odstavci 7) uvedeny případy, ve kterých zákon stanoví datum uskutečnění zdanitelného plnění odchylně od tohoto základního pravidla. DUZP pro přeúčtování služeb stanoveno pod písmenem j).

Při přeúčtování
• určitého druhu zboží (tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody)
a
• všech druhů služeb
nastává den zdanitelného plnění dnem zjištění přeúčtované částky.

Závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že datum uskutečnění zdanitelného plnění u služeb, které plátce sám neposkytuje, ale pouze nakupuje od jiných osob a dále prodává (§14 odst. 3 písmeno g) nastane dnem, kdy plátce zjistí výši přeúčtované částky.