Na seznam dotazů

Název dotazu: Dodatečné přiznání DPH
Zadáno: 20.4.2008 21:55
Otázka: Zjistil jsem chybu v přiznání k DPH. Je rozdíl v sankcích, které nám vyměří finanční úřad z pozdě odvodeného přiznání v případě že podám dodatečné přiznání a nebo když mi na chybu příjde finanční úřad při kontrole?
Odpověď: Udělování sankcí za pozdě přiznanou DPH upravuje zákon č. 235/2004 o DPH v § 104 a dále zákon o správě daní 337/1992 v § 63. Obě tato ustanovení byla v nedávné době měněna.

1) Zákon o správě daní
a) stav do 31.12.2006
- penále ve výši 0,1 %,
- v případě podání dodatečného přiznání penále 0,05 %
- v případě doměrku správcem daně penále 0,2 %
b) stav od 1.1.2007
- časový úrok ve výši Repo sazby ČNB + 14 %,
- v případě doměrku správcem daně
časový úrok (Repo +14 %) + 20 % z doměřené daně
+ 20 % ze sníženého odpočtu
+ 5 % se snížené ztráty

2) Zákon o dani z přidané hodnoty
Zákon o DPH upravuje udělování sankcí za uvedení daňové povinnosti v jiném zdaňovacím období. Jedná se o případy, kdy je z vydané faktury odvedeno DPH později, případně z přijaté faktury uplatněno DPH dříve.
a) stav do 30.10.2007
- penále ve výši 0,1%,

b) stav od 1.11.2007
- časový úrok ve výši Repo sazby ČNB + 14%


Rekapitulace
Pro případy, kdy je daňová povinnost v přiznání DPH vykázána později, případně odpočet uplatněn dříve, je možno vývoj udělování sankcí rozčlenit historicky na tři období.

Období do 31.12.2006
• Pokud časový posun zjistil při kontrole správce daně, byla udělena sankce 0,1%.
• V případě, kdy časový posun opravil daňový subjekt v dodatečném přiznání, byla vyměřena sankce 0,05%.
• Pokud by správce daně při kontrole zjistil, že daň nebyla odvedena vůbec předepsal by penále 0,2%.

Období od 1.1.2007 - 30.10.2007
• Pokud časový posun zjistil při kontrole správce daně, byla udělena sankce 0,1%.
• V případě, kdy časový posun opravil daňový subjekt v dodatečném přiznání, byla vyměřena sankce repo sazba +14 %
• Pokud by správce daně při kontrole zjistil, že daň nebyla odvedena vůbec předepsal by penále 20% z doměřené daně + časový úrok repo sazba + 14%.

Období od 1.11.2007
• Pokud časový posun zjistí správce daně při kontrole správce daně, bude udělena sankce repo sazba +14 %.
• V případě, kdy časový posun zjistí a opraví daňový subjekt v dodatečném přiznání, bude vyměřena stejná sankce jako v případě, kdy pozdní přiznání daně zjistí správce daně při kontrole, tj. repo sazba +14 %.
• Pokud by správce daně při kontrole zjistil, že daň nebyla odvedena vůbec předepsal by penále 20% z doměřené daně + časový úrok repo sazba + 14%

Závěr
Současné znění zákona nemotivuje daňové subjekty podávat dodatečná přiznání k DPH, neboť sankce udělená finančním úřadem při kontrole je shodná se sankcí která bude vyměřena, pokud se daňový subjekt sám dodatečným přiznání přizná.

Výše uvedené se nevztahuje na situaci, kdy je odpočet daně z kalendářního roku uplatňován v následujícím období. V tomto případě by správce daně mohl odpočty uplatněné v následujícím roce vyloučit a časový úrok počítat do doby, kdy vyloučený odpočet bude uplatněn daňovým subjektem prostřednictvím dodatečného přiznání ve správném období.
Tyto pravidla není možno také vztahovat na situaci pozdě přiznané daně z pořízení zboží (služby) z jiného čl. státu. Zde by mohl správce daně obdobně uplatňovat sankci za pozdní přiznání daně, přičemž z podání dodatečného přiznání žádná sankce neplyne.