Na seznam dotazů

Název dotazu: Účetnictví u fyzické osoby
Zadáno: 18.2.2008 09:24
Otázka: Má FO zapsaná v OR stejné povinnosti při vedení účetnictví jako PO? Tzn. základní kapitál, tvorba rezerv ze zisku apod.? Při sdružení FO zapsaných v OR rozděluje HV před zdaněním - tj. účet 431? Daňové přiznání podává každý účastník sám na formuláři pro FO, vč. rozvahy?
Odpověď: Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku má povinnost vést účetnictví. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 1 odstavec 2 písmeno d) zákona o účetnictví.
Základní kapitál, tvorba rezerv, rozdělování zisku jsou instituty dané obchodním zákoníkem pro jednotlivé formy právnických osob. Obchodní zákoník nic takového pro fyzické osoby nepředepisuje. Z toho důvodu nebude u fyzické osoby nikdy vznikat základní kapitál a fyzická osoba nebude ani tvořit rezervní fond.
Hlavním rozdílem mezi účetnictvím fyzické a právnické osoby je využití účtu 491 – účty individuálního podnikatele. Na tento účet se zachycují operace související s vkládáním a vyjmutím soukromého majetku do obchodního, včetně vyplacení zisku. Jedná se například o tyto souvztažnosti:

211/491 vklad hotovosti do podnikání
021/491 vklad nemovitosti do obchodního majetku
211/491 příjem daru podnikatelem
431/491 Zaúčtování předpisu nároku na vyplacení podílu na zisku individuálnímu podnikateli

V případě sdružení fyzických osob bez právní subjektivity rozděluje člen pověřený vedením účetnictví hospodářský zisk před zdaněním ostatním členům sdružení. Zisk se rozděluje v poměru dohodnutém ve smlouvě o sdružení. Daň vykazují účastníci sdružení samostatně ve svých daňových přiznání pro fyzické osoby.