Na seznam dotazů

Název dotazu: Úmrtí podnikatele a pokračovaní v činnosti dědicem
Zadáno: 22.12.2007 19:27
Otázka: Podnikatelka dne 30. 4. 2006 zemřela. Vedla daňovou evidenci, byla plátce DPH. Obor podnikání - zemědělská výroba (chov krav na tržní produkci mléka). Na žádost dědiců byl soudem ustanoven správce dědictví (zeť zemřelé), který zahrnoval zdanitelná plnění u DPH z činnosti po zemřelé do svého daňového přiznání (správce provozuje vlastní činnost - také zemědělskou výrobu) a to za období od 1. 5. 2006 do nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví tzn. do 30. 4. 2007. Za období od 1. 1. 2006 do 30. 4. 2007 podal dědic DP k DPFO. Následně v měsíci 9/2007 se rozhodl jeden z dědiců pokračovat v činnosti, byl mu vydán živnostenský list a oznámil na FÚ pokrčování v činnosti po zemřelé. Dne 31. 3. 2007 podal dědic, který se rozhodl pokračovat v činnosti DP k DPFO za období 1. 5. 2006 až 31. 12. 2006. Do DP k DPFO za období 1. 1. - 30. 4. 2006 byla zahrnuta 1/2 odpisů HM za r. 2006. Lze zahrnout do DP k DPFO období 1. 5. 2006 – 31. 12. 2006 zahrnout druhou polovinu odpisů HM za r. 2006. Do kterého období může zahrnout dědic hodnotu zásob dle § 5 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. (období 1. 5. 2006 - 31. 12. 2006 nebo až rok 2007). Za rok 2007 již bude odpisy uplatňovat dědic, který pokračuje v podnikání ze vstupních cen stanovených pro účely dědického řízení.
Odpověď: Lze zahrnout do DP k DPFO období 1. 5. 2006 – 31. 12. 2006 zahrnout druhou polovinu odpisů HM za r. 2006?

Do základu daně za období 1.5. 2006 - 31.12.2006 bylo možno, dle § 26 odstavec 7 písmeno b) zákona o daních z příjmů, zahrnout druhou polovinu odpisů hmotného majetku.
Dle uvedeného ustanovení lze uplatnit odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného z hmotného majetku nabytého v průběhu zdaňovacího období a evidovaného u poplatníka na konci zdaňovacího období, u něhož poplatník pokračuje v odpisování započatém původním vlastníkem (zůstavitelem).

Do kterého období může zahrnout dědic hodnotu zásob dle § 5 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. (období 1. 5. 2006 - 31. 12. 2006 nebo až rok 2007)?

V daňovém přiznání k dani z příjmů, které bylo podáno za zůstavitele za období od 1.1. - 30.4.2006 měl být základ daně dle § 23 odstavec 8 zákona o daních z příjmů zvýšen o hodnotu zásob, evidovaných ke dni úmrtí.
Pokud dědic pokračoval v činnosti zůstavitele nejpozději do 6ti měsíců po jeho smrti, mohl si jako daňový náklad uplatnit zásoby v takové výši, o jakou byl zvýšen základ daně v daňovém přiznání podaném za zůstavitele. Zákon nestanoví, v jakém období se o zděděné zásoby sníží základ daně. Obvykle se zásoby odečtou v prvním zdaňovacím období následujícím po úmrtí zůstavitele. Dle názoru autora není vyloučeno snížit základ daně i v některém z následujících zdaňovacích období.