Na seznam dotazů

Název dotazu: Zaměstnanecká půjčka
Zadáno: 5.11.2007 16:48
Otázka: Žádám o informace ohledně poskytování zaměstnaneckých půjček, a to z pohledu daňového (daň z příjmů ze závislé činnosti, darovací daň - jiný majetkový prospěch) a účetního.
1) Poskytnutí půjčky v souladu s § 6/9n ZDP,
2) uzavření smlouvy dle § 658 ObčZ (bezúročná, úročná).
V případě úročených půjček se zaměstnanci např. na konci roku vystavuje faktura na úroky případně stačí pouze výzva k jejich úhradě s jejich vyčíslením?
Aplikace na příklady:
1) půjčka zaměstnanci 150 000 Kč na nákup vozu, na bytové účely,
2) půjčka zaměstnanci 100 000 Kč na bytové účely.
Odpověď: Z ustanovení § 3 odstavec 4) zákona o daních z příjmů vyplývá, že přijetí půjčky není u zaměstnance předmětem zdanění. Naopak zdanitelným příjmem, dle § 6 odst. 3 ZDP je částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutá práva, služby nebo věci nižší než je cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku, nebo cena, kterou účtuje zaměstnavatel jiným osobám.
V případě poskytnutí bezúročné půjčky nebo půjčky s úrokem nižším než je obvyklá výše úroku, je zdanitelným příjmem zaměstnance peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnanci v souvislosti s poskytnutím úrokově zvýhodněné půjčky. Zdanitelným příjmem u zaměstnance je rozdíl mezi obvyklou a sjednanou výší úroku. Tento příjem se připočte k příjmu ze závislé činnosti a podléhá u zaměstnance zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti.
Zákon však v některých případech osvobozuje od daně peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s bezúročnými půjčkami nebo půjčkami s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku. Pro osvobození uvedeného zvýhodnění, jsou stanoveny v § 6 odstavec 9 písmeno n) tyto podmínky:

1) Půjčka je poskytována:
• z fondu kulturních a sociálních potřeb podle vyhlášky MF č. 114/2002 Sb.
nebo
• u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, poskytovaných ze sociálního fondu nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění.

2) Jedná se o návratné půjčky:
• poskytnuté zaměstnanci na bytové účely do výše 100 000 Kč
nebo
• k překlenutí tíživé finanční situace do výše 20 000 Kč
nebo
• u zaměstnance postiženého živelní pohromou až do výše 1 000 000 Kč na bytové účely
nebo
• u zaměstnance postiženého živelní pohromou do výše 200 000 Kč k překlenutí tíživé finanční situace.

Pro nárok na osvobození musí být současně splněny obě podmínky.

Pokud zaměstnavatel poskytne vyšší půjčku, než jsou výše uvedené limity je zdanitelným příjmem zaměstnavatele rozdíl mezi úrokem půjčky a obvyklým úrokem, u části půjčky přesahující daný limit.

Úrok obvyklý se použije také při výpočtu peněžního zvýhodnění z půjček poskytnutých zaměstnavatelem zaměstnanci na jiný účel, než je výše uvedeno jako podmínka daňového osvobození.

Úrokem obvyklým se rozumí úrok, který je v daném čase a místě obvykle používán peněžními ústavy při poskytování peněžních prostředků na požádání dlužníka. To znamená, že jako obvyklý bude považován úrok za který peněžními ústavy poskytují fyzickým osobám půjčky obdobného charakteru. Při výpočtu peněžního zvýhodnění u tzv. zaměstnaneckých půjček se při stanovení peněžního zvýhodnění zaměstnance nepoužije 140% diskontní úroková sazba ČNB platná v době uzavření smlouvy, tak jako je tomu u půjček mezi spojenými osobami dle § 23 odst. 7 ZDP .

Peněžní zvýhodnění vzniklé z titulu poskytování půjčky za úrok nižší než obvyklý, není nikdy s odkazem na ustanovení § 6 odstavec 3 písmeno c) zákona o dani trojdani předmětem daně darovací.

Nyní ke konkrétním dotazům:

V případě úročených půjček se zaměstnanci např. na konci roku vystavuje faktura na úroky případně stačí pouze výzva k jejich úhradě s jejich vyčíslením?
Zákon nepředepisuje jakou formou sdělit zaměstnanci částku úroků k úhradě. Je to možné vystavením faktury i výzvou k úhradě. V praxi je obvyklé předepisovat platby na splátkovém kalendáři.

Aplikace na příklady:
1) půjčka zaměstnanci 150 000 Kč na nákup vozu
V případě, kdy zaměstnavatel poskytne zaměstnanci půjčky na nákup vozu, není úrokové zvýhodnění osvobozeno od daně z příjmu ze závislé činnosti. Zaměstnavatel zvýší zaměstnanci základ daně o rozdíl mezi sjednaným a obvyklým úrokem.

2) půjčka zaměstnanci 150 000 Kč, na bytové účely,
Bytové účely jsou jedním z titulů pro osvobození úrokového zvýhodnění. Zákon však u půjčky na bytové účely stanoví limit výše půjčky. Z tohoto důvodu bude úrokové zvýhodnění vyplývající z jistiny do 100 000 od daně osvobozeno. Úrokové zvýhodnění z půjčky nad limit, tedy z jistiny ve výši 50 000 Kč bude zahrnuto do základu daně ze závislé činnosti.

3) půjčka zaměstnanci 100 000 Kč na bytové účely.
Úrokové zvýhodnění plynoucí z půjčky na bytové účely ve výši 100 000 Kč je plně od daně osvobozeno dle § 6 odstavec 9 písmeno n) zákona o daní z příjmů.