Na seznam dotazů

Název dotazu: Sleva na dani z titulu studia
Zadáno: 3.10.2007 11:54
Otázka: Od kdy je možné poskytovat slevu na dani zaměstnanci, z titulu studia na vysoké škole, pokud zahájení studia na VŠ přímo nenavazuje na studium na střední škole?
Odpověď: Dle ustanovení § 35ba odstavec 1 písmeno f) zákona o daních z příjmů lze poplatníkovi poskytovat slevu 2 400 Kč za rok po dobu:
• po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let
nebo
• po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let

Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená zákonem o státní sociální podpoře.

V zákoně o státní sociální podpoře (§ 14 zákona 117/1995 Sb. ) je uvedeno, že soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole začíná nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium.

Počátek studia na vysoké škole je definován ve vysokoškolském zákoně č. 111/1998 Sb. V § 61 je stanoveno, že uchazeč o studium se stává studentem dnem zápisu do studia.


Závěr: Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnanec se stává studentem vysoké školy ode dne zápisu. Uplatňovat slevu na dani z titulu studia může poprvé v měsíci, ve kterém je k prvnímu dni v měsíci zapsán jako student.