Na seznam dotazů

Název dotazu: Odečet daru
Zadáno: 22.3.2004 09:34
Otázka: Jak mám zaúčtovat námi vyrobený dětský kočárek, který jsme předali jako dar dětskému domovu? Jde mi o účtování tohoto případu a vazbu na daňové přiznání, jakou částku budu uvádět v DP jako výši daru – to co je na 543 nebo prodejní cenu, která je samozřejmě vyšší?
Odpověď: Zákon o daních z příjmu v § 20 odstavec 8) stanoví, že právnická osoba si může odečíst od daňového základu sníženého o daňovou ztrátu a reinvestiční odpočty hodnotu darů poskytnutých
• obcím
• krajům
• organizačním složkám státu
• právnickým osobám se sídlem na území České republiky
• právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek

zákon dále vymezuje, že dar který lze odečíst od daňového základu může být poskytnut pouze na financování
• vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů,
• kultury, školství,
• policii,
• požární ochranu,
• na podporu a ochranu mládeže,
• na ochranu zvířat a jejich zdraví,
• na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské

Dále je možno poskytnout dar
• pro registrované církve a náboženské společnosti,
• tělovýchovné a sportovní,
• politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost,
• fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím:
o školská
o zdravotnická zařízení
o zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení

Hodnota daru (každého jednotlivě) musí činit alespoň 2 000 Kč.

V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého o daňovou ztrátu a reinvestiční odpočty.

U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku nebo hodnota zachycená v účetnictví u ostatního majetku. Za dary, jejichž hodnotu lze odečíst od základu daně, se považují i nepeněžní dary včetně služeb, které se ocení, pokud není známa jejich cena, cenami zjištěnými podle zákona o oceňování majetku. Pokud již byla hodnota darovaného výkonu – služby zahrnuta do daňových výdajů, je nutno upravit daňové výdaje, případně příjmy podle předpisů o účetnictví (např. aktivací darovaného výkonu).

Z výše uvedeného vyplývá, že pro účely odpočtu od daňového základu použijete hodnotu zaúčtovanou na účtu 543 – dary. Na tomto účtu jsou evidovány veškeré náklady na výrobu daného kočárku. (materiál, energie, mzdové a režijní náklady).

Postup při vyplňování daňového přiznání již není složitý. Nejprve zvýšíte na řádku 40 základ daně o hodnotu všech poskytnutých darů (účet 543). Dále na řádku 260 základ daně opět snížíte, ale již pouze o hodnotu darů splňující výše uvedené podmínky. V příloze G daňového přiznání uvedete ještě jednou na řádku 1 celkovou hodnotu darů.