Na seznam dotazů

Název dotazu: Podíl na nákladech za zvýšení el. příkonu
Zadáno: 2.10.2007 09:50
Otázka: Jsme společnost s ručením omezeným, plátce DPH vedoucí podvojné účetnictví. Vlastníme budovou, ve které jsme ukončili vlastní výrobu. Budova nyní prochází rekonstrukcí a budeme ji v budoucnu pronajímat. Budoucí nájemce v souvislosti s náběhem nové výroby bude potřebovat zvýšený rezervovaný příkon elektrické energie. Tento příkon bude později navyšován. Požádali jsme ČEZ o navýšení rezervovaného příkonu. ČEZ s ohledem na tyto skutečnosti navrhla přemístění vysokonapěťové rozvodny na hranici našeho pozemku na náklad ČEZ a naše společnost bude hradit veškeré náklady spojené s napojením vysokého napětí od této rozvodny k našemu trafu. S ČEZ byla uzavřena „Smlouva o Budoucí smlouvě“ jejímž předmětem je připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí a zajištění požadovaného příkonu. Na základě této smlouvy jsme byli povinni uhradit ČEZ podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu ve výši 160 000 Kč.
Jaký bude mít celý tento případ daňový dopad a jak bude zaúčtován, bude podíl na nákladech ve výši 160 000 Kč daňovým nákladem?
Odpověď: Energetický zákon č. 458/2000 stanovuje v § 28 odstavec 2 písmeno i) oprávněným zákazníkům povinnost podílet se podle výše odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu. Výpočet příspěvku je stanoven v prováděcí vyhlášce k energetickému zákonu.
Takto vynaložené náklady je nutno účtovat jako technické zhodnocení budovy. Vyplývá to z ustanovení § 47 odstavec 1 písmeno h) bod 3 prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. V tomto předpisu je uvedeno, že součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení jsou mimo jiné náklady na úhradu podílu na oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu.
Totéž uvádí i Ministerstvo financí v pokynu D 300 k § 29 bod 7.