Na seznam dotazů

Název dotazu: Hospodářský rok a podání prvního daňového přiznání k DPPO
Zadáno: 15.8.2007 14:22
Otázka: Jsme společnost s ručením omezeným, plátci DPH, vedeme účetnictví. Naše společnost vznikla 6. 9. 2006 a FÚ nám povolil účtování v hospodářském roce hned od počátku vzniku firmy. Náš běžný hospodářský rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. Tento současný první rok je však zvláštní tím, že nezačíná 1. 9. 2006, ale až vznikem firmy, tj. 6. 9. 2006. Končit bude 31. 8. 2007.
Do kdy máme nyní povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob?
a) Do 30. 9. 2007 za období od 6. 9. 2006 - 31. 8. 2007 nebo,
b) do 30. 11. 2007 za období od 6. 9. 2006 - 31. 8. 2007 nebo,
c) do 30. 11. 2008 za období od 6. 9. 2006 - 31. 8. 2008 (že by se to první období od 6. 9. 2006 do 31. 8. 2006 považovalo za období kratší než 12 měsíců a mohlo by se „připojit“ k dalšího hospodářskému roku od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008, tj. šlo by o účetní období delší než 12 měsíců?)
Odpověď: Správné jsou varianty a) i c).
Období od 6.9.2006 - 31.8.2007 není považováno za účetní období. Zákon o daních z příjmů ho nazývá v § 38m odstavec 3 písmeno c) „období předcházející změně zdaňovacího období z kalendářního roku na hospodářský rok“.
Za toto období se podává daňové přiznání dle § 38m odstavec 4) nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá den předcházející prvnímu dni hospodářského roku nebo kalendářního roku. V daném případě je první den hospodářského roku 1.9.2007. Den předcházející prvnímu dni hospodářského roku je 31.8.2007 a nejpozději do 30.9.2007 musí být podáno daňové přiznání.
Daňový poplatník má možnost na základě svého rozhodnutí stanovit, že období od vzniku společnosti až do 31.8.2008 bude jedním účetním obdobím. Umožňuje to ustanovení § 3 odstavec 2 zákona o účetnictví, které stanoví, že účetním obdobím je také období bezprostředně předcházející změně účetního období, které může být i delší dvanácti měsíců. To znamená, že by nově vzniklá společnost zahájila prvé „přechodové“ účetní období datem svého vzniku 6.9.2006. Účetní období by končilo až po uplynutí téměř 24 měsíců 31.8.2008. První hospodářský rok by začínal až 1.9.2008.
V daném případě by se daňové přiznání podávalo v řádném termínu po uplynutí třech měsíců od konce zdaňovacího (účetního) období do 30.11.2008, tak jak to stanoví § 40 odstavec 3 zákona o správě daní.