Na seznam dotazů

Název dotazu: Internetový obchod
Zadáno: 3.6.2007 23:00
Otázka: Fyzická osoba, vedoucí daňovou evidenci, podniká na základě živnostenského listu na maloobchod mimo řádnou provozovnu. Zajišťuje prodej přes internet. Vystavuje faktury na koncové zákazníky na své IČO, ale uvádí číslo účtu svého dodavatele (např. 1 500 Kč včetně daně). Dodavatel mu na svých fakturách uvádí konečnou částku, kterou mu poníží o úhradu od zákazníka a rozdíl mu jednou za měsíc ze všech faktur v sečtené částce odešle na účet (např. 1 420 Kč dodav. fa, odečet 1 500 Kč, rozdíl – 80 Kč). Lze takto postupovat?
Jestli ano, jak účtovat úhrady faktur v daňové evidenci, když přes jeho účet neprojde ani vystavená ani došlá faktura, ale jen marže?
Odpověď: Nejprve je třeba si vyjasnit celý případ z pohledu soukromého práva. Z textu dotazu vyplývá, že je uzavírána kupní smlouva mezi tazatelkou a koncovým zákazníkem. Na základě kupní smlouvy dochází k prodeji zboží. Tazatelce tím vzniká pohledávka za koncovým zákazníkem.
Zákazník však pohledávku nehradí tazatelce, ale přímo dodavateli zboží. Tazatelka tedy uzavírá smlouvu o postoupení pohledávky na jejímž základě dochází k postoupení pohledávky dodavateli.
Z pohledu tazatele dochází k nahrazení pohledávky za zákazníkem vzniklé z titulu dodání zboží za pohledávku za dodavatelem vzniklé z titulu postoupení pohledávky.
Tazatel má vůči dodavateli zboží závazek vzniklý s titulu dodání zboží. Proto v posledním kroku dochází k zápočtu závazku a pohledávky za dodavatelem zboží.
A nyní k daňovému řešení.
1) dodání zboží zákazníkovi v hodnotě 1 500 + vystavení faktury
Poplatníkovi vzniká pohledávka ve výši 1 500 Kč. V daňové evidenci vznik pohledávky neovlivňuje základ daně.

2) postoupení pohledávky dodavateli
Je uzavřena smlouva o postoupení pohledávky. Poplatník si do evidence pohledávek zaznamená, že pohledávka za zákazníkem byla postoupena. Postoupení pohledávky má přímé daňové dopady. Dle ustanovení § 23 odstavec 13 je zdaňovaným příjmem hodnota postoupené pohledávky, a to i v případě, že se jedná o pohledávku postoupenou za cenu nižší, než je její hodnota. Pokud byla pohledávka postoupena za cenu vyšší, než je její hodnota, je příjmem tato vyšší cena. Hodnota postoupené pohledávky je daňovým příjmem ve zdaňovacím období, ve kterém došlo k postoupení bez ohledu na to, zda došlo k úhradě ceny za postoupení.
Daňový dopad z postoupení pohledávky je + 1 500 Kč

3) pohledávka za dodavatelem zboží
Poplatník postoupil pohledávku za zákazníkem dodavateli zboží. Postoupení pohledávky bylo za nominální cenu.
Poplatník eviduje ve evidenci pohledávek novou pohledávku za dodavatelem zboží ve výši 1 500 Kč

4) poplatník obdrží od dodavatele fakturu na nákup zboží na 1 420 Kč
Poplatníkovi vzniká závazek za dodavatelem ve výši 1 420 Kč. Závazek bude zaznamenán v evidenci závazků.

5) Dojde k započtení pohledávky a závazku
Poplatník započte závazek ve výši 1 420 Kč a pohledávku ve výši 1 500 Kč.
Dopad do základu daně zápočet závazku - 1 420 Kč
zápočet pohledávky bez dopadu do základu daně
V evidenci pohledávek a závazků je zaevidováno započtení pohledávky a závazků.
Po zápočtu zbývá k úhradě pohledávka ve výši 80 Kč

6) Dodavatel zboží doplácí pohledávku ve výši 80 Kč
Bez dopadu do základu daně.

Závěr:
Z výše uvedeného je patrné, že zvolený postup je zbytečně komplikovaný a mohl by být v budoucnu napadán správcem daně, například z důvodu neprůkaznosti. A bude na poplatníkovi, aby oprávněnost zvoleného postupu prokázal, což nebude zcela jednoduché.
Tazateli lze doporučit, aby uzavřel s dodavatelem mandátní smlouvu, která bude tazateli umožňovat jednat jménem a na účet dodavatelem, jménem dodavatele vystavovat doklady pro kupujícího a za své zprostředkovatelské služby účtovat provizní odměnu dodavateli.