Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH - Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím
Zadáno: 14.5.2007 09:26
Otázka: Fyzická osoba, plátce DPH vede evidenci a je obchodník s použitým zbožím dle § 90 ZDPH, jak správně stanoví přirážku ke zdanění? Je to tak, že do pořizovací ceny spadá nákup automobilu, PHM, technická kontrola, umytí vozu atd.? Nemá do pořizovací ceny patřit pouze nákup vozu od prodejce? Ale co další náklady?
Odpověď: Při použití zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím podléhá dani z přidané hodnoty přirážka obchodníka.
Přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou. Takto vypočtená přirážka je v úrovni ceny s DPH. Pro získání základu daně je nutno daň z přirážky odečíst.

Pojmy prodejní a pořizovací cena zákon definuje v ustanovení § 90 odstavec 4 písmena a), b).

Prodejní cenou se dle výše uvedeného ustanovení rozumí úplata, která byla nebo má být získaná obchodníkem
• od osoby, které je zboží dodáno,
nebo
• od třetí strany.

Do prodejní ceny je nutno zahrnout nejen hodnotu zboží, ale i ostatní částky, které obchodník od kupujícího nebo třetí strany obdrží a to včetně:
o dotace k ceně
o daní
o cel
o poplatků
o vedlejších výdajů jako provize
o náklady na balné
o přepravu
o pojištění požadované obchodníkem od osoby, které je zboží dodáno

Pořizovací cenu zákon definuje jako úplatu, která byla nebo má být získaná osobou dodávající zboží od obchodníka. Jedná se tedy o všechny náklady, které obchodník s použitým zbožím uhradí prodávajícímu a to včetně případných vedlejších nákladů hrazených prodávajícímu.

Jestliže obchodník uhradil další náklady za umytí vozidla, pohonné hmoty, technickou kontrolu apod. osobě rozdílné od prodávajícího, nelze tyto částky zahrnout do pořizovací ceny pro účely stanovení přirážky.