Na seznam dotazů

Název dotazu: Oprava tvorby rezervního fondu
Zadáno: 18.3.2007 22:19
Otázka: Lze opravit tvorbu rezervního fondu nad rámec 10 % základního kapitálu? Ve společenské smlouvě je uvedena výše 10 % základního kapitálu, ale fond se vytvářel dále. Mohu ho upravit účetně 421/428 nebo je nutné nechat fond vytvořený a čerpat z něj jako z fondu nerozděleného zisku?
Odpověď: Pravidla pro tvorbu rezervního fondu stanovuje obchodní zákoník. Obecné zásady jsou uvedeny v § 67, které jsou dále rozvedeny pro konkrétní formu obchodní společnosti.

Rezervní fond ve společnosti s ručením omezeným se tvoří dle pravidel stanovených v § 124.
Dle tohoto ustanovení vytvoří společnost rezervní fond v době a ve výši určené ve společenské smlouvě. Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku společnosti, je společnost povinna vytvořit jej z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu.
Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však do výše 10 % základního kapitálu.

O použití rezervního fondu rozhodují jednatelé v souladu s § 67, nejde-li o případy, kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě.

V případě, kdy dojde k vytvoření rezervního fondu nad rámec požadovaný zákonem, případně společenskou smlouvou, je možné provést opravu. O provedení opravy rozhodne jednatel společnosti a snížení rezervního fondu se provede účetním zápisem 421/428.