Na seznam dotazů

Název dotazu: Rezerva na opravu komunikace
Zadáno: 27.2.2007 08:34
Otázka: Podnikatel chce vytvořit v roce 2006 rezervu na opravu majetku. V majetku má firma kromě budovy (sklady) manipulační plochu před skladem a příjezdovou komunikaci. Na výpise z KÚ je tato plocha vedena jako nezastavěná část, pozemek.
Cenová nabídka zní na opravu příjezdové komunikace a manipulační plochy v areálu firmy a skládá se z odstranění živičných vrstev komunikace, odkopu pro spodní část, sanace plochy, hutněného zásypu a VRN.
Rezerva by měla být tvořena v roce 2006 a 2007 vždy ve výši 50 %.
1) V kterém roce poprvé je možno rezervu použít?
2) Nejedná se v tomto případě o rezervu na úpravy pozemku a daňově by ji nebylo možno tvořit?
3) Pokud ji tvořit nelze (pozemek), je možné a za jakých podmínek přehodnotit pozemek a nechat zapsat jako manipulační plochy?
Odpověď: Daňově relevantní rezervu na opravu majetku lze tvořit dle pravidle uvedených v § 7 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
Dle výše uvedeného zákona lze tvořit rezervu pouze na majetek, jehož doba odpisování stanovená zákonem o daních z příjmů je pět a více let. Rezervu mohou vytvářet vlastníci majetku, nebo nájemci podniku.

Rezervu nelze tvořit na údržbu ani na technické zhodnocení majetku, přičemž se údržbou rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč.
Rezervu je možno tvořit pouze na opravu majetku. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Rezervu není možné tvořit na opravu hmotného majetku,
• který je určen k likvidaci,
• u něhož jde o opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události,
• u něhož jde o opravy, které se pravidelně opakují každý rok,
• k němuž má vlastnické právo poplatník v konkursním a vyrovnacím řízení.

Z uvedeného vyplývá, že rezervu na opravu příjezdové komunikace lze tvořit jen v případě, kdy příjezdová komunikace je samostatnou stavbou. Komunikace může být, podle způsobu provedení, také součástí pozemku. Potom by tvorba rezervy na opravu nebyla možná.
Rozhodnutí, zda je komunikace stavbou nebo součástí pozemku vychází ze skutečného stavebně technického provedení komunikace. Přičemž není podstatné, jakým způsobem je pozemek zapsán do katastru nemovitosti. Z tohoto důvodu doporučuji konzultaci se stavebním úřadem, případně stavebním technikem, který by stanovil, zda komunikace je nebo není stavbou.

Rezervu na opravu hmotného majetku je možné tvořit neméně 2 zdaňovací období. V případě tvorby v letech 2006 a 2007 by bylo možno rezervu čerpat nejdříve v roce 2008.