Na seznam dotazů

Název dotazu: Odstupné u leasingu
Zadáno: 22.3.2004 09:32
Otázka: Od 1. 4. 2004 jsme převzali leasing na osobní automobil od fyzické osoby. Té jsme zaplatili 600 000 Kč za přenechání leasingu. Můžeme si tuto částku dát do daňových nákladů jako např. provizi, odstupné,... nebo ji nějakým způsobem odpisovat nebo ji nemůžeme dát do nákladů vůbec?
Odpověď: Zákon o daních z příjmů v § 25 odstavec 1, písmeno ze) stanoví, daňovým výdajem (nákladem) není rozdíl, o který částka hrazená postupníkem postupiteli při změně osoby nájemce podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku převyšuje částku nájemného připadajícího u postupníka na zbývající dobu nájmu sníženou o nájemné jím hrazené pronajímateli v souladu se smlouvou.

Objasnění daného ustanovení bude nejlépe na příkladu:
Fyzická osoba uzavřela leasingovou smlouvu na osobní automobil. Smlouva byla uzavřena na dobu 36 měsíců. Fyzická osoba uhradila zálohu na leasingové splátky ve výši 720 000 Kč a dále bude splácet měsíčně 10 000 Kč.
Po ukončení leasingu bude kupní cena osobního automobilu 1000 Kč.

Po 12ti měsících došlo k převodu nájemní smlouvy z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Odstupné za převod bylo stanoveno ve výši 600 000 Kč. Společnost může uplatnit do daňových nákladů částku ve výši 720 000 : 36 x 24 = 480 000 Kč. Naopak částka 600 000 – 480 000 = 180 000 Kč bude pro společnost dle §25 odstavec 1, písmeno ze) nedaňovým nákladem.