Na seznam dotazů

Název dotazu: Převod podnikání na SRO
Zadáno: 18.12.2006 09:44
Otázka: Jsem osoba samostatně výdělečně činná - nákladní doprava, účastník sdružení, 50% podíl na sdružení, činnost pouze ve sdružení, daňová evidence, měsíční plátce DPH.
Druhý účastník sdružení stejný popis. Během letošní roku jsme s druhým účastníkem sdružení založili s. r. o. a od 1. 1. 2007 by jsme chtěli začít podnikat v rámci s. r. o. Naše představa od 1. 1. 2007: závazky a pohledávky k 31. 12. 2006, smlouvy (CCS, mobil, telefon, pojištění, pronájem kanceláře a garáží), majetek získaný v rámci činnosti sdružení (vozidla, kancelářská technika a vybavení, atd.) a zaměstnance chceme převést na s. r. o. a pouze majetek - vozidla v leasingu (fin. nájem s následnou koupí) by zůstala na OSVČ (sdružení), podnajímala by se s. r. o. (se souhlasem leasingové spol.) a po ukončení leasingu by se prodala také do s. r. o. Z toho pro mě vyplívá řada otázek: Rozdělím majetek na 50% podíl (vč. závazků a pohledávek) a ten se prodá do s. r. o.? Bude tento prodej s DPH? U OSVČ DPH zaplatím a u s. r. o. si ho uplatním u FÚ v rámci přiznání? Mohu takto prodat závazky a pohledávky nebo je nechám doplatit (jedná se většinou o přelom roku - služby za 12/06 či pohledávky - služby za 12/06 splatné v 1/07) u OSVČ? Ostatní smlouvy ukončím u OSVČ a obnovím u s. r. o.? Jak smlouva pracovní se zaměstnanci - také ukončím u OSVČ a obnovím u s. r. o. - vyplývá z toho, že musím zaplatit odstupné, když se bude pokračovat za stejných podmínek? Mohu takto podnajímat vozidla do s. r. o.? Nebude to střet zájmů mezi OSVČ a s. r. o.? Mají stejnou činnost? U OSVČ se činnost ukončí až po doběhnutí všech leasingů cca v roce 2008 a nebude vykazovat jinou činnost než ten leasing a následný podnájem a s tím související daně - DPH, silniční daň. Prosím o stanovisko a optimální radu k řešení k tomuto problému.
Odpověď: Účastníkům sdružení bez právní subjektivity, který hodlají převést podnikatelskou činnost na společnost s ručením omezeným lze doporučit tento postup.

1) Založit společnost s ručením omezeným. Tuto společnost zaregistrovat i jako plátce daně z přidané hodnoty.
2) Majetek, který získali účastníci sdružení během své společné činnosti prodat společnosti.
3) Pohledávky a závazky vzniklé z činnosti sdružení inkasovat a uhradit ještě před ukončením činnosti sdružení a nepostupovat je na SRO.
4) Ukončit činnost sdružení a vypořádat majetek, který nebude prodávám společnosti.

Prodej majetku společnosti bude dani z přidané hodnoty podléhat. Pokud společnost bude v době prodeje zaregistrovaná jako plátce daně, účastníci sdružení daň odvedou, a společnost bude mít nárok na odpočet.
V této souvislosti je nutno mít na zřeteli ustanovení § 196a obchodního zákoníku, který stanoví, že pokud společnost nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada.
Pokud bude základní kapitál nově založené společnosti například 200 tis. Kč a hodnota majetku, který bude převáděn ze sdružení do společnosti bude vyšší než 20 tis., musí cenu stanovit soudem jmenovaný znalec a převod musí schválit valná hromada. V opačném případě bude kupní smlouva neplatná.

Při ukončení činnosti sdružení, mají účastníci povinnost, vyrovnat mezi sebou zbylý majetek sdružení.
Občanský zákoník v § 834 stanoví, že majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím všech účastníků. Podíly na majetku získaném společnou činností jsou stejné, není-li smlouvou určeno jinak. To znamená, že každý z účastníků je podílovým spoluvlastníkem společně nabytého majetku a účastníci sdružení by měli podíly na majetku mezi sebou vypořádat. Vypořádání majetku má i dopady do daně z příjmů.

Společníci mohou pronajímat majetek (vozidla) společnosti. Příjmy z pronájmu vozidel budou podléhat dani z přidané hodnoty a u společníků budou zdaňovány jako příjem z pronájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů. Výši nájemného je nutno stanovit v obvyklé výši to znamená ve výši, která by byla sjednána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.