Na seznam dotazů

Název dotazu: Vystavení souhrnného dokladu
Zadáno: 10.11.2006 10:01
Otázka: Jako firma, plátce DPH, provozujeme jesle, kde rodiče hradí za pobyt svého dítěte nejen hotově, ale i převodem na bankovní účet. Můžeme vyhotovovat souhrnný daňový doklad ke konci každého měsíce? Co musí tento daňový doklad obsahovat a jaké bude zaúčtování?
Odpověď: Zákon o dani z přidané hodnoty v § 26 odstavec 2) umožňuje plátci, který uskutečňuje několik samostatných zdanitelných plnění pro jednu osobu, vystavit za těchto několik samostatných zdanitelných plnění souhrnný daňový doklad.
V případech, kdy děti pobývají v jeslích nepravidelně vždy několik dní v měsíci, je tento jednotlivý pobyt poskytnutím samostatné služby, kterou je možno považovat za samostatné plnění.
Za každé zdanitelné plnění je plátce povinen na vyžádání vystavit daňový doklad, jestliže se nerozhodne vystavit souhrnný daňový doklad.
Souhrnný daňový doklad musí být vystaven nejpozději do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo první zdanitelné plnění nebo byla přijata první platba za plnění uvedená na tomto souhrnném dokladu.
Souhrnný daňový doklad má předepsané stejné náležitosti, jako běžný daňový doklad. Bude tedy obsahovat:
• obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
• daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
• obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
• daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
• evidenční číslo daňového dokladu,
• rozsah a předmět plnění,
• datum vystavení daňového dokladu,
• datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
• jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
• základ daně,
• základní nebo sníženou sazbu daně
• výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře.


Údaje společné pro všechna samostatná zdanitelná plnění mohou být na souhrnném daňovém dokladu uvedeny pouze jednou.
Údaje o datu uskutečnění plnění nebo přijetí platby, jednotkové ceně bez daně a slevě, základu daně, sazbě daně, a výši daně musí být uvedeny zvlášť pro každé samostatné plnění.

Autor si dovoluje upozornit tazatele, že zákon o DPH nestanoví povinnost vystavovat automaticky pokaždé daňový doklad. Dle ustanovení 26 odstavec 1) má plátce povinnost vystavit daňový doklad pouze na vyžádání a to pouze osobám povinným k dani. S mírným zjednodušením, lze říci, že provozovat má povinnost vystavit daňový doklad pouze podnikatelům, a pouze na jejich vyžádání.

Zaúčtování bude provedeno zcela běžným způsobem například souvztažným zápisem
311 / 602(604)
311 / 343