Na seznam dotazů

Název dotazu: Licence - nehmotný majetek
Zadáno: 14.9.2006 12:57
Otázka: Vyrábíme a začínáme prodávat unikátní patentovaný výrobek. Autor patentu s námi pouze spolupracuje. Veškeré náklady na výrobu a prodej nese naše firma. Jakou formou můžeme kompenzovat autorovi jeho nápad a vývoj? Buď odkoupením licence na výrobu nebo provizi podílem z prodeje. Jaké má každá forma daňové a účetní dopady. jakým právním úkonem se tyto možnosti podloží. Firma je fyzická osoba, plátce DPH, vede účetnictví.
Odpověď: Dle ustanovení § 32a bude licence považována za nehmotný majetek, pokud budou splněny tří zákonem dané podmínky:
• Majetek byl nabyt úplatně, vkladem společníka nebo tichého společníka nebo člena družstva, přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování.
• Vstupní cena majetku je vyšší než 60 000 Kč.
• Doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

Jestliže jsou splněny všechny tři podmínky zároveň, bude licence nehmotným majetkem a podnikatel ji bude do svých daňový nákladů uplatňovat prostřednictví odpisů nehmotného majetku.
Odpisy nehmotného majetku se stanovují s přesností na celé měsíce. S odpisováním je možno započít nejdříve v měsíci následujícím, po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování.

Dobu odepisování nehmotného majetku stanoví zákon v § 32a odstavec 4) na:
• 18 měsíců u audiovizuálních děl
• 36 měsíců u software a nehmotných výsledků výzkumu a vývoje
• 60 měsíců u zřizovacích výdajů
• 72 měsíců u ostatního nehmotného majetku

Úplatně pořízená licence se vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč bude odepisována 72 měsíců.
V případě, že by cena licence nedosahovala zákonného limitu 60 000 Kč může být zaúčtována přímo do daňový nákladů.

Varianta – vyplacená provize
Pokud bude podnikatel vyplácet autorovi provizi - jako podíl na zisku z prodeje výrobků, bude provize přímým daňovým nákladem, a to při respektování věcné a časové souvislosti s dosaženými výnosy v daném zdaňovacím období.