Na seznam dotazů

Název dotazu: Konsignační sklad
Zadáno: 26.7.2006 09:58
Otázka: Společnosti TR se sídlem v UK dodává do zboží tuzemska. Zboží je určeno pro společnost BD. Zboží je dodáváno do skladu provozovaného společností SPE a ze skladu je vydáváno dle požadavků BD přímo na jejich na výrobní linku.
Odpověď: Daňový rozbor:
Z uvedeného zadání vyplývá, že společnost TR přemísťuje své zboží do ČR do konsignačního skladu. Z konsignačního skladu je zboží následně dodáváno společnosti BD.

1. Povinnost odběratele (společnosti BD) uplatnit daň při přemístění

Předmětem daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 2 zákona o DPH (dále jen ZDPH) je mimo jiné i pořízení zboží z jiného čl. státu EU. ZDPH dále v § 16 odstavec 5 písmeno a) stanoví, že za pořízení zboží z jiného čl. státu se také považuje přemístění zboží plátcem, pro účely uskutečňování ekonomických činností v tuzemsku, pokud je zboží:
• odesláno
nebo
• přepraveno z jiného členského státu do tuzemska

a toto zboží bylo plátcem v rámci uskutečňování ekonomických činností v tomto jiném členském státě
• vyrobeno
• nakoupeno
• pořízeno z dalšího členského státu
• nebo dovezeno z třetí země,

Z uvedeného vyplývá, že pokud společnost TR přemístí své zboží do ČR, je tato skutečnost předmětem daně z přidané hodnoty.

Zákon o DPH stanovuje pro režim konsignačního skladu určité výjimky:
Dle ustanovení § 16 odstavec 4 se také za pořízení zboží z jiného členského státu plátcem (společností BD) považuje přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (společností TR), která:
• nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu
a
• není plátcem podle § 94 odst. 11,
za účelem následného dodání zboží v tuzemsku tomuto plátci (společnosti BD). Plátce (Společnost BD) je povinen na základě daňového dokladu podle § 35 vystaveného osobou registrovanou k dani v jiném členském státě daň přiznat a zaplatit podle § 108.

Pokud tedy dodavatel (společnost TR) neplátce daně v ČR, přemístí zboží do konsignačního skladu v ČR za účelem jeho následného dodání konkrétnímu odběrateli (společnosti BD), je tento odběratel vždy povinen na toto zboží uplatnit DPH podle § 16 odst. 1 ZDPH, jako kdyby šlo o pořízení zboží z jiného členského státu.
Pro uplatnění DPH je rozhodující, že zboží je při přemístění určeno pro konkrétního odběratele. Přemístění však nemusí předcházet objednávka. Druh a množství zboží mohou být založeny např. na rámcové smlouvě a obvyklé poptávce. Následné dodání zboží z konsignačního skladu na výrobní linku není pro účely DPH zdanitelným plněním (tím je předchozí přemístění zboží do tuzemska).

2. Registrační povinnost dodavatele (společnosti TR)

Ustanovení § 95 odst. 12 ZDPH uvádí, že osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, která uskutečňuje pouze přemístění zboží z jiného členského státu a následné dodání jednomu kupujícímu podle § 16 odst. 4 ZDPH, není povinna předložit přihlášku k registraci, pokud kupující zaplatí daň z přemístěného zboží jako při pořízení zboží z jiného členského státu.

Jsem toho názoru, že přestože ZDPH stanoví, že výjimka z registrační povinnosti neplatí v případě, kdy odběratel (společnost BD) nezaplatí správně daň na přemístěné zboží, nemá v praxi dodavatel (společnost TR ) možnost zjistit, zda daň byla odběratelem zaplacena (zejména s ohledem na možné dodatečné stanovení daně).
Jsem přesvědčen, že ačkoliv tak ZDPH nikde výslovně nestanoví, pro uplatnění výjimky je dostatečné, pokud se dodavatel s odběratelem dohodnou, že pro přemístěné zboží bude uplatňován režim podle § 16 odst. 4 ZDPH, tzn. daň na přemístěné zboží uplatní odběratel. V takovém případě nebude dodavatel povinen se registrovat v ČR k DPH a to ani dodatečně při nesprávném zaplacení daně odběratelem.

3. Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění a uplatnění daně při dodání

Přestože ZDPH nestanoví okamžik, ke kterému je odběratel (společnost BD) povinen přiznat daň při přemístění zboží, jsem toho názoru, že analogicky k ustanovení § 25 ZDPH, které řeší uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu, vzniká odběrateli povinnost přiznat daň na přemístěné zboží
• ke dni vystavení daňového dokladu (tj. dokladu o přemístění),
nebo
• k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží přemístěno, pokud byl daňový doklad vystaven po tomto dni.

V případě, že konsignační sklad je provozován třetí osobou (společností SPE), je povinností dodavatele (společnosti TR) řádně informovat odběratele (společnost BD) o přemístění konkrétní dodávky zboží do konsignačního skladu. Přestože ZDPH poskytování informací dodavatelem odběrateli neupravuje, měly by tyto informace být dostatečné ke správnému uplatnění daně u přemístěného zboží.

4. Daňové doklady
ZDPH stanoví, že daňový doklad má mít stejné náležitosti jako doklad vystavený při pořízení zboží z jiného členského státu podle § 35 ZDPH.
Jedná se o tyto náležitosti:
• název, sídlo nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě, která dodává zboží, včetně kódu země,
• obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo pořizovatele,
• evidenční číslo daňového dokladu,
• rozsah a předmět pořízení,
• datum vystavení daňového dokladu,
• datum uskutečnění pořízení,
• jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
• základ daně,
• základní nebo sníženou sazbu daně,
• výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře.

Přestože § 26 odst. 3 ZDPH dává možnost zmocnit třetí osobu k vydání daňových dokladů pouze českým plátcům, domnívám se, že z důvodu rovného zacházení by tato možnost měla být dána i osobám, které jsou k dani registrovány v jiné členské zemi EU. dodavatel (společnost TR) proto může zmocnit k vydávání dokladů o přemístění třetí osobu ( společnost SPE) nebo i odběratele, pokud se odběratel písemně zaváže, že příjme všechny jím vystavené doklady o přemístění.

5. Vrácení zboží

V případě, kdy bude část zboží z konsignačního skladu vrácena dodavatelem (společností TR) z ČR zpět do jiné členské země EU, např. přemístěné zboží vrátí odběratel jako vadné nebo je odběratel nepřevezme z jiných důvodů, vydá dodavatel odběrateli na toto zboží dobropis podle § 42 odst. 4 ZDPH. Odběratel tento dobropis uplatní ve svém daňovém přiznání.

6. Uplatnění režimu konsignačního skladu a daňová registrace

Pokud dodavatel (společnost TR) zboží do konsignačního skladu nepřemísťuje z jiného členského státu EU, ale dováží zboží do ČR přímo ze třetích zemí, potom se na toto dovezené zboží při jeho propuštění do volného oběhu uplatňuje DPH.

Aby dodavatel mohl uplatnit nárok na odpočet u dovezeného zboží propuštěného do volného oběhu, je povinen se zaregistrovat k DPH v ČR.
Po zaregistrování v ČR jako plátce daně již nebude možné výjimku stanovenou pro konsignační sklad využívat, protože v ustanovení § 16 odstavec 4) je uvedeno, že osoba, která zboží přemísťuje není v ČR plátce daně.7. Služby související s přemístěním

Vzhledem k tomu, že k dodání zboží dochází až po jeho přemístění do tuzemska, nese dodavatel ( společnost TR ) všechny náklady spojené s dopravou a skladováním zboží.
Podle § 10 odst. 2 ZDPH je při přepravě zboží mezi členskými státy EU místem plnění stát, kde je dodavatel ( společnost TR ) jako příjemce přepravní služby registrován k DPH. Stejný režim se podle § 10 odst. 4 písm. b) a § 10 odst. 5 ZDPH uplatňuje také u služeb přímo souvisejících s přepravní službou. To znamená, že na přijaté přepravní a přímo související služby uplatňuje dodavatel DPH podle místa svého sídla v tzv. režimu reverse-charge.
Služby přímo související s přepravou jsou takové služby, které jsou spjaty s provedenou přepravou a bez kterých by tato přeprava nemohla být uskutečněna (např. obstarání nebo zprostředkování přepravy, soustředění zboží, přechodné skladování během přepravy, balení, svoz, rozvoz).
Přitom není podstatné, zda tyto služby poskytuje přepravce nebo jiná osoba, a také není významné, zda jsou tyto služby poskytovány jako samostatná zdanitelná plnění.
Službou související s přepravou však nemůže být považováno skladování zboží v konsignačním skladu a jeho dodávky na výrobní linku odběratele.8. Nárok na vrácení daně dodavateli

V případě, kdy dodavatel (společnost TR) není v ČR registrován k DPH, nemá nárok na odpočet daně na vstupu u zdanitelných plnění přijatých od plátců v tuzemsku a použitých ke své ekonomické činnosti.
Podle § 82 ZDPH má osoba registrovaná k dani v jiném členském státě EU nárok na vrácení DPH v případě, že tato osoba nemá sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v ČR, a tyto osoby zde neuskutečňují ekonomickou činnost.
Jsem přesvědčen, že existence konsignačního skladu neznamená, že dodavatel uskutečňuje ekonomickou činnost. Proto jsem toho názoru, že dodavatel má nárok na vrácení daně u plnění přijatých od plátců v tuzemsku, např. u skladovacích a logistických služeb spojených s provozem konsignačního skladu (pokud nejde o služby přímo spojené s přepravou viz bod 7).

A nyní k vašim dotazům:

Jaké DPH by mělo TR uvádět na faktuře BD v případě, že TR fakturuje na mateřskou firmu BD UK
A) pokud TR není registrované k DPH v ČR
A1) faktura se tváří toliko jako dodání zboží z UK do ČR
Pro odpověď předpokládám, že BD UK není plátcem v ČR.
Společnost TR dodává zboží do ČR neplátci daně v tuzemsku. DPH bude účtováno v UK do limitu 1 140 000 Kč za kalendářní rok. Po překročení tohoto limitu má povinnost společnost TR přiznat a zaplatit daň dle § 108 odstavec g) z plnění která limit 1 140 000 Kč přesáhnou.
A2) faktura se tváří jako dodání zboží z jiného členského státu + služba poskytnutá na území ČR
DTTO A1, dále záleží, jaké další služby budou na území ČR poskytovány. Pokud by byly v ČR poskytovány další jiné služby s místem plnění v ČR, vznikne společnosti TR okamžitá povinnost registrace k DPH v ČR dle § 94 odstavec 11).


B) pokud je TR registrované k DPH dani v ČR
B1) faktura se tváří toliko jako dodání zboží z jiného členského státu
Společnost TR přemísťuje své vlastní zboží z EU do ČR, má povinnost v ČR přiznat daň a dále v ČR dodává toto zboží neplátci daně v ČR s 19% DPH
B2) faktura se tváří jako dodání zboží z jiného členského státu + služba poskytnutá na území ČR
Společnost TR přemísťuje své vlastní zboží z EU do ČR, má povinnost v ČR přiznat daň a v ČR dodává toto zboží spolu s dalšími službami neplátci daně v ČR s 19% DPH.

Jaké DPH by mělo TR uvádět na faktuře BD v případě, že TR fakturuje BD ČR
C) pokud TR není registrované k DPH v ČR
C1) faktura se tváří toliko jako dodání zboží z jiného členského státu
TR přímo dodává zboží do ČR, faktura je bez daně a přiznává na principu reverse-charge společnost BD
C2) faktura se tváří jako dodání zboží z jiného členského státu + služba poskytnutá na území ČR
TR přemístí zboží do ČR, ale daň ke dni přemístění, na základě výjimky v § 16 odstavec 4 ZDPH, přiznává na principu reverse-charge společnost BD

D) pokud je TR registrované k DPH v ČR
D1) faktura se tváří toliko jako dodání zboží z jiného členského státu
Společnost TR přemístí své zboží do ČR a pod svým DIČ přizná na principu reverse-charge daň v ČR z přemístění, a následně dodá tuzemské zboží odběrateli (společnosti BD) s 19ti % DPH.
Varianta - Společnost TR dodá zboží do BD přímo pod svým UK DIČ bez daně, a daň přiznává odběratel – společnost BD na principu reverse-charge
D2) faktura se tváří jako dodání zboží z jiného členského státu + služba poskytnutá na území ČR
Společnost TR přemístí své zboží do ČR a pod svým DIČ přizná na principu reverse-charge daň v ČR z přemístění, a následně dodá tuzemské zboží odběrateli (společnosti BD) s 19ti % DPH.

SPE dováží zboží společnosti TR z UK do vlastního skladu a dále dodává na výrobní linku továrny BD v ČR. SPE fakturuje TR za dopravu zboží z UK do ČR, dále za skladování, manipulaci, likvidaci obalů a dodání na výrobní linku BD

Jaké DPH by mělo SPE uvádět na faktuře TR
E) pokud TR není registrované k DPH v ČR
E1) pokud se faktura tváří jako dovoz zboží z UK do ČR
Přepravu mezi čl. státy a za služby související s přepravou bude SPE účtovat bez daně, daň na principu reverse-charge přizná společnost TR v UK.
E2) pokud faktura obsahuje položky „dovoz, manipulace, skladování, rozvoz“
Přepravu mezi čl. státy a za služby související s přepravou bude SPE účtovat bez daně, daň na principu reverse-charge přizná společnost TR v UK. Skladování v konsignačním skladu bude účtováno dle § 9 ZDPH s 19% DPH. Společnost TR má možnost požádat Finanční úřad Praha 1 o vrácení zaplacené daně.

F) pokud TR je registrované k DPH v ČR
F1) pokud se faktura tváří jako dovoz zboží z UK do ČR
F2) pokud faktura obsahuje položky „dovoz, manipulace, skladování, rozvoz“
Pokud společnost TR objedná uvedené služby pod tuzemským DIČ, bude SPE vše účtovat s tuzemským DPH 19 %, TR má nárok na odpočet daně ve svém daňovém přiznání.