Na seznam dotazů

Název dotazu: Pronájem plátci DPH
Zadáno: 7.3.2004 21:47
Otázka: Podnikatelka má malou prodejnu s oděvy, je plátce DPH a vede jednoduché účetnictví (nyní daňovou evidenci). Vedle toho vlastní jinou nemovitost, kterou nemá v obchodním majetku, ale je to její osobní majetek. Tuto nemovitost pronajímá. Jeden nájemce tam provozuje bar a druhým nájemcem je sázková kancelář. Tato sázková kancelář chce po majitelce, aby nájemní smlouva byla sepsána na její IČO, které má z živnostenského listu vystaveného pro prodejnu s oděvy. Vyžaduje tedy po ní, aby fakturovala nájemné i s 22 % DPH a paušály za el. energii, bonus za výhru a ostatní služby také s 22 % DPH. Je vůbec možné, aby smlouvu na nájemné měla napsanou na IČO a fakturovala nájemné s DPH, když nemovitost je v jejím osobním majetku a s jejím podnikáním nemá nic společného a nemá ani živnostenský list speciálně na pronájem.
Odpověď: Zákon o DPH v § 8 písmeno d) stanoví, že zdanitelným plnění není prodej a nájem majetku, který není součástí obchodního majetku plátce, který je fyzickou osobou.
Z tohoto ustanovení jasně vyplývá, že pokud poplatník (plátce DPH) pronajímá nemovitost nezahrnutou do obchodního majetku není nájem zdanitelným plněním.
Pokud by to bylo pro podnikatelku výhodné, například z důvodů udržení nájemce, může vložit nemovitost do svého obchodního majetku a pronajímat jí jako plátce DPH.
Dlouhodobý nájem staveb a pozemků je ale dle § 30 odst. 4 zákona o DPH od daně osvobozen. Osvobození přináší povinnost krátit nárok na odpočet dle § 19a a 20 zákona o DPH. Proto je plátcům dána možnost příjmy z nájmu zdaňovat základní sazbou daně, pokud se jedná o nájem pozemku nebo staveb jiným plátcům DPH pro účely podnikání. Zdaňování nájmu je povinen plátce oznámit finančnímu úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy.
Požadavek sázkové kanceláře na zdaňování nájmu daní z přidané hodnoty pramení pravděpodobně ze skutečnosti, že při pořízení plnění od neplátce daně z přidané hodnoty přichází o odpočty DPH například: u elektrické energie, služeb souvisejících s nájmem apod. Zde by bylo dle mého názoru pro obě stany vhodným řešením, aby smlouvy na odběr el. energie a ostatních služeb uzavřela sázková kancelář přímo s dodavateli těchto služeb a část týkající se například společných prostor domu nebo ostatních nájemců by sázková kancelář přeúčtovala majitelce nemovitosti.