Na seznam dotazů

Název dotazu: Rezerva na opravu v daňové evidenci
Zadáno: 26.7.2006 09:56
Otázka: Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci si vytvořil rezervu na opravu pracovního stroje v roce 2003 - 200 tis., v r. 2004 - 200 tis., s tím že v roce 2005 bude oprava provedena. V roce 2005 byla skutečně oprava provedena - faktura zněla na částku 402 931,1O Kč + DPH 76 556,90 Kč = 479 488 Kč. Finanční situace fyzické osoby nebyla dobrá, a proto v roce 2005 byla z této celkové částky uhrazena pouze částka 79 488 Kč. Dotaz zní pro daňové přiznání za rok 2005 - v příloze č. 1 v tabulce E bude připočtena částka 400 000Kč - zrušení celkové tvorby rezervy, ale nevím jakou částku uvést pro čerpání rezervy tj. odečíst v tabulce E, když byla jen částečně uhrazena faktura.

Odpověď: Zákon 593/1992 Sb., o rezervách stanoví v § 7 odstavec 5) povinnost zrušit rezervu, nebo její zůstatek, jestliže rezerva není čerpána nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po zdaňovacím období, ve kterém byla oprava zahájena.
Zákon za zahájení opravy považuje termín, ve kterém se fyzicky začnou provádět práce přímo na věci, která je předmětem opravy, nebo pokud se oprava provádí mimo provozovnu poplatníka jinou osobou, rozumí se zahájením opravy převzetí věci do opravy touto osobou.
Poplatník uhradil výdaje na opravu v roce 2005 pouze částečně, proto rozpustí v roce 2005 rezervu ve výši uhrazené části.
V následujícím roce má poplatník povinnost rezervu rozpustit, a to bez ohledu na skutečnost, zda prostředky na opravu vynaloží (závazek uhradí) či nikoliv.
Pokud poplatník uhradí v daňové evidenci určitý závazek, zákon nestanovuje v jakém pořadí se hradí jednotlivé části závazku. Obvykle se postupuje tak, že nejprve se uhradí DPH, a potom následuje daňový výdaj.
V roce 2005 doporučuji postupovat tak, že od úhrady 79 488 Kč odečtete DPH a o zbývající část (2 931,1 Kč) snížíte v roce 2005 rezervu. V následujícím roce rozpustíte zbytek rezervy a do výdajů zahrnete skutečně uhrazenou část závazků.