Na seznam dotazů

Název dotazu: Datum uskutečnění zdanitelného plnění u leasingu
Zadáno: 22.6.2006 08:50
Otázka: S. r. o. uzavřela finanční leasing na dodání serveru HP. Smlouva byla sepsána v březnu a v březnu byla i uhrazena mimořádná záloha ve výši 12 069 Kč. Byla to podmínka, že mim. splátka musí být uhrazena při objednání serveru. V květnu byl fin. leasing předán a uveden do provozu. Leasingová společnost nám vystavila splátkový kalendář, kde je DUZP mimořádné splátky 15. 5. 2006. Doklad o přijaté platbě v březnu, nám nechtěla vystavit, s tím, že předmět ještě nebyl uveden do provozu.
Jednala leasingová společnost správně? Můžeme si uplatnit odpočet z mim. splátky 15. 5. 2006? Jsme měsíční plátci.
Odpověď: Datum uskutečnění zdanitelného plnění u splátek leasingu se stanoví, dle § 21 odstavec 10) zákona o DPH. Toto ustanovení říká, že zdanitelné plnění, které se podle smlouvy o finančním pronájmu uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách, a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je uzavřena smlouva se nazývá tzv. dílčím plněním. Dále zákon o DPH stanoví, že dílčí plnění se považuje za uskutečněné vždy dnem uvedeným ve smlouvě.

Z dotazu vyplývá, že první zvýšená platba je považována za mimořádnou splátku leasingu, a datum uskutečnění tohoto dílčího plnění uvedené ve smlouvě je 15.5.2006.

V praxi se může vyskytovat i jiný model leasingových smluv. Splátkový kalendář může obsahovat pouze pravidelné běžné splátky, ovšem dle leasingové smlouvy se na počátku leasingu zaplatí záloha v definované výši.

Pokud platba mimořádné splátky nájmu předchází datu uskutečnění zdanitelného plnění (v daném případě datu 15.5.2006) má leasingová společnost povinnost na vyžádání plátce vystavit daňový doklad do 15ti dnů od přijetí platby, přičemž není podstatné zda byl předmět nájmu uveden do provozu či nikoliv.
Tato povinnost plyne z § 21 odstavec 1) zákona o DPH. Dle tohoto ustanovení má plátce (leasingová společnost) povinnost přiznat daň:
• ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
a nebo
• ke dni přijetí platby
a to k tomu dni, který nastane dříve.

Leasingová společnost má dále dle § 26 odstavec 1) povinnost na vyžádání vystavit daňový doklad, a to nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo do 15 dnů ode dne ve kterém přijala platbu, pokud k přijetí platby došlo před uskutečněním zdanitelného plnění.

Z výše uvedeného vyplývá, že leasingová společnost nepostupovala v souladu se zákonem.

Nyní k druhé části otázky, zda má tazatel nárok na odpočet daně.
Dle § 72 zákona o DPH plátce daně má nárok na odpočet, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění odpočtu daně vzniká dnem, ke kterému leasingové společnosti vznikla povinnost přiznat daň na výstupu.
Obě tyto podmínky budou splněny. Tazatel používá server ke svému podnikání a současně leasingové společnosti nepochybně dle ustanovení § 21 odstavec 1) vznikla povinnost přiznat daň na výstupu z přijaté platby.
Je však otázkou, zda tento nárok bude tazatel schopen správci daně prokázat, neboť nárok na odpočet prokazuje plátce dle § 73 odstavec 1) daňovým dokladem. Ten v daném případě vystavený nebyl.
Z tohoto důvodu doporučuji tazateli, obrátit se znovu s písemnou žádostí na leasingovou společnost s žádostí o vystavení daňového dokladu.