Na seznam dotazů

Název dotazu: Technické zhodnocení majetku
Zadáno: 26.5.2006 12:14
Otázka: Pronajala jsem si bývalou prodejnu, kterou přestavuji na kadeřnictví. Provádí se celý nový rozvod el. zařízení, vody, odpadů a přímotopů. Které faktury za práci a materiál patří jako zhodnocení a které přímo do nákladů?A jak s DPH? Jsem plátce.
Odpověď: Výdaje vynaložené na zřízení el. zařízení, vody odpadů a přímotopů mohou být považovány za výdaje na opravu nebo na technické zhodnocení stavby.

Oprava majetku
Výdaje na opravu jsou daňovým výdajem v daňové evidenci v okamžiku zaplacení. Musí se jednat o výdaje vynaložené na odstraňování účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.
Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Technické zhodnocení majetku
Technickým zhodnocením se pro účely zákona o daních z příjmu rozumí vždy výdaje na
dokončené:
• nástavby
• přístavby
• stavební úpravy
• rekonstrukce
• modernizace majetku
pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40 000 Kč za zdaňovací období.

Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.
Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

Pokud by výdaje charakteru technického zhodnocení nepřesáhly za zdaňovací období částku 40 000 Kč může je poplatník dle § 24 odstavec 2 písmeno zb) zahrnout přímo do daňových výdajů.

V daném případě, jsou prováděny stavební práce spočívající ve zhotovení nových instalačních rozvodů a tyto práce jsou prováděny v souvislosti se změnou účelu používání stavby, tyto výdaje jsou považovány za rekonstrukci stavby a jako technické zhodnocení budou odepisovány vlastníkem budovy, případě se souhlasem vlastníka nájemcem.

Výše uvedené se netýká zařízení kadeřnického salonu. Zákon o daních z příjmů v § 26 stanoví, že se za samostatné movité věci se považují zařízení a předměty sloužící k provozování služeb a předměty, která s budovou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny.
Tyto předměty, budou posuzovány samostatně, a pokud jejich cena nepřesáhne hranici 40 000 Kč bude je možno uplatnit přímo do nákladů.

Daň z přidané hodnoty
V případě, že nájemce provádí opravy a technické zhodnocení pronajatého majetku, má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty za splnění obecných podmínek zákona.
Je však otázkou, zda nedochází ke zdanitelnému plnění v okamžiku ukončení nájemního vztahu. Na tuto otázku jsou mezi odbornou veřejností různé názory, protože zákon tento případ výslovně neupravuje.
Dle názoru autora při ukončení nájmu nevzniká povinnost odvodu DPH, neboť zánikem nájemního vztahu pouze zaniká právo nájemce věc užívat a nedochází k:
• dodání zboží nebo převodu nemovitosti
• poskytnutí služby
• pořízení zboží z jiného členského státu EU
• dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

Nedochází tedy k událostem, které jsou dle § 2 odstavec 1 zákona o DPH předmětem daně z přidané hodnoty.