Na seznam dotazů

Název dotazu: Změna rezervy na opravu majetku
Zadáno: 28.4.2006 16:53
Otázka: Společnost v r. 2004 vytvořila podle plánu oprav rezervu na opravy hmotného dlouh. majetku ve výši cca 3 mil. Kč. Plán oprav předpokládá tutéž částku i na rok 2005. Společnost však neměla dostatečně vysoké tržby (nedostala předpokládané zakázky).
Ptám se z hlediska daně z příjmů - může změnit tvorbu rezervy na rok 2005 a dát např. jen 100 tis. Kč a v příloze zdůvodnit?
- Musí zachovat plán tvorby rezervy a nechat 3 mil. i za cenu hluboké ztráty?
- Je možné rezervu zrušit a vytvořit novou (s nižší tvorbou)?
Odpověď: Zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů neumožňuje upravovat tvorbu rezerv dle dosaženého hospodářského výsledku.
Pro tvorbu rezerv na opravu jsou zákonem daná jednoznačná pravidla. Obecně dle ustanovení § 7 odstavec 4) se výše rezervy stanoví podílem předpokládaných nákladů na opravu a počtu zdaňovacích období, která uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy.
Zvláštní možnost tvorby rezerv je u movitých věcí, kde zákon umožňuje tvořit rezervu na opravu ve vztahu k objemu jeho výkonu v technických jednotkách. V takovém případě je výše rezervy ve zdaňovacím období rovna součinu podílu rozpočtu nákladů na opravu na jednotku předpokládaného objemu výkonu a součtu objemů skutečných výkonů za zdaňovací období.

Rezerva jejíž výše bude vypočtena podle jiných pravidel, není rezervou dle zákona o rezervách a nebude uznána dle ustanovení § 24 odstavec 2 písmeno i) jako daňový náklad.

Rezervu na opravu lze v průběhu tvorby i rozpustit. Zákon o rezervách k tomu stanovuje v § 3 odstavec 2) že poplatník je povinen prověřovat každoročně v souvislosti s podáním daňového přiznání odůvodněnost tvorby rezerv. Pokud tedy poplatník zjistí, že oprava na kterou se rezerva tvoří nebude prováděna případně, že z důvodů, které nebyly možno v době zahájení tvorby rezervy předvídat bude rozpočet na opravu nižší, má povinnost rezervu rozpustit. Dále může zahájit novou tvorbu rezervy dle nových skutečností.