Na seznam dotazů

Název dotazu: Rezerva na opravu majetku - částečně provedená oprava
Zadáno: 15.3.2006 14:08
Otázka: Rezerva je tvořena po několik zdaňovacích období, v průběhu jednoho z nich bylo nutné provést zčásti opravu hmotného majetku, na níž byla tvořena rezerva.
Navrhované řešení: při použití § 7 odst. 7 zákona č. 593/1992 Sb. se provedlo pro příslušné zdaňovací období zrušení poměrné části rezervy odpovídající výši, vynaložené na tuto opravu. Zbývající část rezervy (na zbývající část opravy) je tvořena dále. Je navrhované řešení správné?
Odpověď: Navrhované řešení není správné.
Zákon o rezervách v § 7 odstavec stanoví, že rezerva nebo její zůstatek se zruší i tehdy, jestliže rezerva nebyla vyčerpána nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po zdaňovacím období, ve kterém byla oprava zahájena.
Z uvedeného ustanovení jasně vyplývá povinnost rezervu zrušit, jakmile se oprava zahájí a není podstatné, zda byla oprava majetku provedena celá nebo pouze z části.
V daném případě je správným řešením rozpustit celou rezervu a začít tvorbu nové rezervy na zbývající část oprav. Dále lze doporučit, netvořit jednu rezervu na opravu celého majetku, ale tvořit více menších rezerv. Například rezervu na opravu celé nemovitosti rozdělit na rezervu na opravu střechy, obvodového pláště, instalací atd.
Pokud jsou rezervy tvořené tímto způsobem, a dojde k předčasné opravě části budovy, rozpustí se pouze příslušná rezerva a poplatník může pokračovat v tvorbě ostatních rezerv.