Na seznam dotazů

Název dotazu: Zaměstanec v Rusku
Zadáno: 14.3.2006 21:58
Otázka: Náš zaměstnanec bude jmenován ředitelem naší Ruské pobočky s kterou bude mít uzavřenou pracovní smlouvu. Abychom mu zachovali pojištění v Čechách, tak bude v ČR pobírat minimální mzdu. Napadá Vás nějaké riziko pro naší firmu? Když mu dáme do smlouvy, že vykonává konzultační činnost, místo výkonu Evropa... tak by snad neměl být problém.
A pak ještě otázka jeho osobního zdanění – nalezl jsem smlouvu o zamezení dvojího zdanění z 17.11.95 mezi ČR a Ruskem a jestli dobře interpretuji článek 15, tak Ruské příjmy daní v Rusku pokud tam tráví více než 183 dní a České příjmy daní v Čechách... je to tak?
Odpověď: K minimální mzdě zaměstnance.
Minimální mzda se vztahuje pouze na zaměstnavatele s uzavřenou kolektivní smlouvou. U zaměstnavatelů, kde kolektivní smlouva uzavřena není je třeba sjednávat mzdu ve výši minimálních mzdových tarifů stanovené vyhláškou MPSV.
Mzdové tarify jsou odstupňované dle druhů prací. Pokud by byla uzavřena se zaměstnancem pracovní smlouvu na poradenskou a konzultační činnost, spadala by tato náplň práce do 9 tarifního stupně. Zaměstnanec by musel mít minimálně 12 630 Kč s tím, že by se mzda musela zvyšovat vždy když dojde ke změně mzdových tarifů.

K místu výkonu práce
Místo výkonu práce je jednou ze tří povinných náležitostí pracovní smlouvy (§ 29 ZP). Místo výkonu práce musí být dostatečně určeno a pokud uvedete v pracovní smlouvě MVP Evropa, nebude to považováno za dostatečné určení MVP. Dle mých zkušeností a dosavadní judikatury je možné sjednávat MVP maximálně v rámci jedné obce.

Zdanění příjmů
Při stanovování způsobu zdanění je nutno se nejprve podívat do českého zákona o daních z příjmů, zda je poplatník považován za daňového rezidenta ČR
Pokud splňuje podmínky § 2 odstavec 2 tj. má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují je považován za daňového rezidenta ČR
• Poplatníky obvykle se zdržujícími na území ČR jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, přičemž se započítávají i započaté dny.
• Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.

Dále je potřeba se podívat, do Ruského zákona o daních z příjmů a zjistit, zda i v Rusku bude považován za daňového rezidenta.
Ruský zákon má pouze jednu podmínku a to 183 dnů pobytu v kalendářním roce, s tím, že dny příjezdu a odjezdu se počítají jako jeden den.

Teprve v případě, že je poplatník rezidentem podle obou zákonů, řídí se rezidentství dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Dle článku č. 4 smlouvy se stanoví v jakém státu je poplatník rezidentem
• bude považována za rezidenta v tom státě, ve kterém má stálý byt; jestliže má stálý byt v obou státech, bude považována za rezidenta v tom státě, ke kterému má užší osobní a hospodářské vztahy (středisko životních zájmů);
• jestliže nemůže být určeno, ve kterém státě má tato osoba středisko svých životních zájmů nebo jestliže nemá stálý byt v žádném státě, bude považována za rezidenta v tom státě, ve kterém se obvykle zdržuje;
• jestliže se tato osoba obvykle zdržuje v obou státech nebo v žádném z nich, bude považována za rezidenta v tom státě, jehož je státním příslušníkem;
• jestliže je tato osoba státním příslušníkem obou států nebo žádného z nich, upraví příslušné úřady smluvních států tuto otázku vzájemnou dohodou.

Dle mého názoru bude výhodnější, když váš zaměstnanec se stane rezidentem v Rusku. Pokud bude jmenován v dohledné době, domnívám se, že by mohl 183 dnů pobytu dosáhnout a pokud současně nebude mít v ČR stálý byt a pobyt méně než 183 dnů bude ruským rezidentem. V Rusku je výhodná rovná daň z příjmu fyzických osob 13%. Naopak nerezidentům je strhávána daň ve výši 30%.


Pokud vyřešíte otázku rezidentství, jde se na článek který stanovuje zdanění příslušného druhu příjmu, tedy článek 15. Zaměstnání
1. Platy, mzdy a jiné podobné odměny, které rezident jednoho smluvního státu pobírá z důvodů zaměstnání, podléhají s výhradou ustanovení článků 16, 18, 19 a 20 zdanění jen v tomto státě, pokud zaměstnání není vykonáváno v druhém smluvním státě. Je-li tam zaměstnání vykonáváno, mohou být odměny přijaté za ně zdaněny v tomto druhém státě.

2. Odměny, které rezident jednoho smluvního státu pobírá z důvodu zaměstnání vykonávaného v druhém smluvním státě, podléhají bez ohledu na ustanovení odstavce 1 zdanění jen v prvně zmíněném státě, jestliže všechny následující podmínky jsou splněny:
a. příjemce se zdržuje v druhém státě po jedno nebo více období, která nepřesáhnou v úhrnu 183 dny v jakémkoli dvanáctiměsíčním období, a
b. odměny jsou vypláceny zaměstnavatelem, nebo za zaměstnavatele, který není rezidentem v druhém státě, a
c. odměny nejdou k tíži stálé provozovny nebo stálé základny, kterou má zaměstnavatel v druhém státě.

Dle bodu 1) bude-li ruský rezident pobírat mzdu v RF, bude zdaněna v RF. Pokud bude RF rezident vykonávat mzdu v ČR, bude odměna zdaněna v ČR a naopak. Totéž také vyplývá z tuzemského i ruského zákona.
Dle bodu 2) by byl plat za práci v ČR zdaňován v RF jen pokud by se zaměstnanec zdržoval v ČR méně než 183 dnů, zaměstnavatel by nebyl českým rezidentem a odměny by nebyly vypláceny stálou provozovnou zaměstnáváte v ČR, což není váš případ.

Pokud bude váš zaměstnanec ruským rezidentem, měl by v Rusku zdanit veškeré své celosvětové příjmy, tedy i příjem z ČR. Daň zaplacená v ČR by mu měla být započtena dle článku 23 smlouvy. Ale ruské úřady většinou potvrzení o zaplacené dani v jiném státě neakceptují a jestliže tam příjem z ČR přizná, bude zdaněn podruhé.

Naopak, když zůstane zaměstnanec českým rezidentem, má povinnost dle § 2 odstavec 2 ZDP zdanit nejen tuzemské příjmy, ale i veškeré celosvětové. Opět má možnost dle článku 23 smlouvy v ČR si započíst již v Rusku sraženou daň.
Tato varianta však není příliš výhodná, protože v ČR je příjem zdaňován progresivní daní až do 32%, tedy touto daní by byl zdaněn i příjem z Ruska, a započtena by byla v Rusku sražená 13ti % daň.