Na seznam dotazů

Název dotazu: Sazba daně u montáže slaboproudých rozvodů internetu v bytovém domě.
Zadáno: 10.3.2006 17:57
Otázka: Provádíme kabelové rozvody internetu v panelových domech. Podléhají tyto práce 5% sazbě daně z přidané hodnoty?
Odpověď: Zákon o DPH stanoví, v § 47 odstavec 2 zákona o DPH, že sníženou sazbu daně 5% je možno uplatnit u stavebních a montážních prací spojených s
• výstavbou
• rekonstrukcí
• modernizací
• opravami
bytových, rodinných domů a bytů

včetně dodání
• konstrukcí
• materiálů
• strojů
• zařízení,

které se do bytových, rodinných domů a bytů jako jejich součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.

Dle výše uvedeného ustanovení se snížená sazba daně neuplatní u stavebních a montážních prací spojených s rekonstrukcí, modernizací a opravami výhradně nebytových prostor bytových domů a rodinných domů.

V zákonu o DPH jsou vymezeny tyto pojmy:

Rodinný dům je stavba pro bydlení, v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena pro bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, včetně podílu na společných částech domu.

Bytovým domem je stavba pro bydlení, v níž z úhrnu podlahových ploch všech jejich místností a prostorů připadá víc než polovina na byty.

Zákon o DPH nevymezuje pojem stavební a montážní práce, proto je otázkou, zda montáž slaboproudých rozvodů je možno za stavební nebo montážní práce považovat. Pokud by šlo o práce jiné, mohly by podléhat základní sazbě daně 19 %.

Vymezení termínů stavební práce je však možno nalézt v příloze č. 2, živnostenského zákona, která stanovuje obsahovou náplň vázané živnosti „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
Zde zákon uvádí, že při provádění stavebních prací mohou být vykonány i činnosti, které jsou předmětem živností řemeslných, případně vázaných nebo volných souvisejících s realizací staveb tedy i s živností „Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení“ která v sobě zahrnuje i zhotovování kabelových rozvodů pro telekomunikační zařízení.

Z výše uvedeného vyplývá, že montáž slaboproudých rozvodů pro internet lze podřadit pod termín stavební práce.
Proto pokud tyto stavební práce budou prováděny v bytových, rodinných domech a bytech, je možno u nich uplatňovat sníženou sazbu daně.

Pozor, ale na výjimku uvedenou v § 47 odstavec 2, poslední věta, že sníženou sazbu daně není možno uplatnit u stavební prací prováděných ve výhradně nebytových prostorech.
Nebytovým prostorem jsou například kanceláře a prodejny zřízené v bývalých prádelnách a kočárkárnách panelových domů nebo garáže v rodinných domech. Práce v těchto prostorách by musely být účtovány v základní sazbě 19%.
Nebytovým prostorem nejsou společné části domu, proto u rozvodů vedených na chodbách a schodištích je možno také uplatnit sníženou sazbu DPH.