Na seznam dotazů

Název dotazu: Chybějící daňový doklad
Zadáno: 10.2.2006 12:17
Otázka: Měsíčně byla placena záloha na elektřinu a vždy po dobu 6 měsíců po zaplacení zálohy došel daňový doklad, uplatnila jsem DPH. Od září daňové doklady nechodily a ke konci roku přišlo konečné vyúčtování (byly odečteny všechny zálohy včetně již zúčtovaných).
Potřebuji tudíž konečné vyúčtování správně zapsat, ale část záloh již byla proúčtována u dříve došlých daňových dokladů. Nevím, zda jsem dost vysvětlila, o co se mi jedná. Účtuji v podvojném účetnictví.
Odpověď: Zákon o dani z přidané hodnoty v § 73 odstavec 1) stanoví, že plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který byl vystaven plátcem a byl zaúčtován dle zákona o účetnictví.
V případech, kdy plátce daně neobdrží daňový doklad, nemůže uplatňovat nárok na odpočet, protože by před správcem daně neunesl důkazní břemeno.
V daném případě doporučuji požádat rozvodné závody o vystavení daňového dokladu k přijatým platbám záloh. Rozvodné závody mají dle § 26 odstavec 1) zákona o DPH povinnost vystavit daňový doklad na vyžádání do 15ti dnů ode dne přijetí platby.

V případě, že plátce daně nebude mít daňový doklad k dispozici nemůže uplatnit nárok na odpočet. Může alespoň zahrnout daň z přidané hodnoty do daňově uznatelných nákladů dle § 24 odstavec 2 písmeno ch) zákona o daních z příjmů.

Závěr:
U částek záloh u kterých máte daňový doklad proúčtujete daň běžným způsobem, a u částek záloh kde daňový doklad nebyl vystaven a dále nebudete požadovat jeho vystavení, zahrnete uhrazenou daň do daňově uznatelných nákladů.