Na seznam dotazů

Název dotazu: Daňová evidence a kursy cizí měny
Zadáno: 6.2.2006 20:37
Otázka: Není mi jasná situace týkající se kurzů u podnikatele - taktéž fyzické osoby, která vede daňovou evidenci. Jedná se mi o stanovení kurzu z hlediska daně z příjmů při pořízení zboží z jiného členského státu - fakturováno v EUR. Pro DPH přepočítáváme nákup zboží z jiného členského státu kurzem ČNB a to ke dni vystavení faktury. Toto se domníváme, že je správné. Jak však postupovat při výpočtu kurzu z hlediska daně z příjmů? Můžeme používat denní kurz ČNB tak jak u DPH - případně jaký a v jaký den (zaplacení faktury, vystavení faktury)? Dodavatel i odběratel je registrován jako plátce DPH.
Jakým způsobem stanovit výši základu daně pro DPH a daň z příjmů, jestliže nakoupím zboží od plátce z jiného členského státu - na faktuře uvedeny slovenské koruny a dále přepočet na korunu českou - faktura zaplacena v českých korunách. Z jaké hodnoty mám vycházet pro stanovení základu daně pro DPH a daň z příjmů? Dodavatel i odběratel je registrován jako plátce DPH.
Odpověď: Kursy dle zákona o daních z příjmů
Poplatníci evidující příjmy a výdaje v daňové evidenci používají pro účely stanovení základu daně tzv. jednotný kurs. Jednotný kurs vyhlašuje Ministerstvo financí v lednu zpětně pro uplynulý rok. Pro rok 2005 byl jednotný kurs vyhlášen pokynem D – 297 ze dne 5.1.2006. Zákon o daních z příjmů v § 38 dává poplatníkům, kteří nevedou účetnictví (vedou daňovou evidenci) možnost, používat kursy devizového trhu dle pravidel stavených zákonem o účetnictví.
Z výše uvedeného vyplývá, že i poplatník vykazující příjmy a výdaje v daňové evidenci může používat pevný (roční, měsíční) kurs, případně přepočítávat příjmy a výdaje denním kursem, vyhlašovaným ČNB.

Kursy dle zákona o DPH
Pro účely zákona o DPH se pro přepočet cizí měny na české koruny používá dle ustanovení § 4 odstavec 4 zákona o DPH kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.
Výjimku tvoří kurs pro přepočet cizí měny pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží. Zde je nutno použít kurs stanovený podle celních předpisů.

Určitý problém činí poplatníkům skutečnost, že sice zákon o dani z příjmů i zákon o dani z přidané hodnoty umožňuje použití devizového kursu ČNB, ale každý z obou zákonů stanoví k jinému okamžiku.
Přepočet příjmu nebo výdaje v daňové evidenci se provede kursem úhrady, přičemž zákon o DPH požaduje provést přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. Tj. ke dni vzniku zdanitelného plnění případně ke dni přijetí platby.
Dle mého názoru je nejjednodušším řešením, stanovit si pro účely daně z příjmů i daně z přidané hodnoty pevný kurs na celé zdaňovací období. Pokud bude poplatník používat denní kursy ČNB má povinnost používat jiný kurs pro účely zákona o dani z příjmu a jiný pro přepočet daně z přidané hodnoty.