Na seznam dotazů

Název dotazu: Časové rozlišení v daňové evidenci
Zadáno: 6.2.2006 20:36
Otázka: Podnikatel - fyzická osoba, která vede daňovou evidenci, zaplatila v prosinci 2005 leasingovou splátku, která měla být zaplacena až v lednu 2006 (v roce 2005 zaplaceno tedy 13 splátek). Lze tuto splátku zahrnout z hlediska daně z příjmů do roku 2005? Taktéž zaplatila 30. 12. 2005 pohonné hmoty za období od 16. 12. 2005 do 30. 12. 2005 - částku si zjistila v dodavatelské firmě na základě výdejky. Faktura však byla vystavena až 2. 1. 2006 - DUZP 30. 12. 2005. Lze také částku bez DPH z hlediska daně z příjmů zahrnout do roku 2005?
Odpověď: Úhrada faktury za pohonné hmoty
U poplatníka, který eviduje příjmy a výdaje v daňové evidenci dle § 7b zákona o daních z příjmů, jsou od základu daně odpočitatelné výdaje v okamžiku jejich zaplacení. To platí i v případě úhrady pohonných hmot na základě později vystavené faktury. Pokud pohonné hmoty byly ve zdaňovacím období roku 2005 uhrazeny, jsou tento rok daňovým výdajem. Z toho pravidla existují určité výjimky, například splátky leasingu. (Finančního pronájmu s následnou koupí.)

Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí
Pro daňové posouzení výdajů na leasingové splátky je nutno rozlišovat, zda vstupní cena převyšuje částku 40 000 Kč, či nikoliv.

A) vstupní cena pořizovaného majetku NENÍ vyšší než 40 000 Kč.
Dle ustanovení § 24 odstavec 2 písmeno h) bod 3) zákona o daních z příjmů, je u poplatníků vedoucí daňovou evidenci splátka leasingu daňovým výdajem v okamžiku zaplacení. Z tohoto důvodu není pro posouzení daňové relevance nájemného podstatné, datum splatnosti leasingové splátky.

B) vstupní cena pořizovaného majetku JE vyšší než 40 000 Kč.
U poplatníků s daňovou evidencí je daňovým výdajem nájemné u leasingu v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období. Vyplývá to z ustanovení § 24 odstavec 2 písmeno h) bod 2) zákona o daních z příjmů.
V praxi se nejčastěji postupuje tak, že poplatník eviduje splátky leasingu v průběhu zdaňovacího období jako daňově neúčinné výdaje. Při sestavování daňového přiznání se celková hodnota leasingu po odečtení konečné kupní ceny vydělí počtem měsíců trvání leasingové smlouvy a poplatník na daňovému přiznání sníží základ daně o poměrnou část nájemného připadající na příslušné zdaňovací období.
Jak z výše uvedeného vyplývá, ani v tomto případě není podstatné splatnost jednotlivých splátek.