Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH u vratných obalů
Zadáno: 12.1.2006 11:43
Otázka: Žádám o pomoc při řešení problému s paletami jako vratnými obaly, který naši společnost čeká koncem roku:
Společnost v roce 2005 překlasifikovala palety (na základě přiložených dokladů a zákona č. 635/2004 Sb.- § 13/10/e,f) mezi vratné obaly (zákon č. 477/2001 Sb.). Nyní se blíží konec roku a já bych ráda konzultovala další postup.
V průběhu roku společnost fakturuje palety (1 ks/265 Kč) bez DPH spolu s prodejem zboží (běžný daňový doklad) nebo částečně bez úplaty (některým velkým odběratelům).
Kupující v „Dodacích a platebních podmínkách“ jež jsou součástí kupní smlouvy má zaručen zpětný odkup do 6 měsíců od data prodeje. Při vrácení palety vystavujeme doklad o použití § 29 (se záporným znaménkem).
Palety v 95 % nakupujeme, zbytek sami podle potřeby vyrábíme. Je zajištěna evidence vzdaných a vrácených palet pro potřeba zákazníků na skladových kartách. Nyní se mi jedná o postup výpočtu daně k 31. 12. dle § 36/10:
Základem daně (včetně DPH) je peněžní částka za kterou obal prodáváme (v našem případě 265 Kč) nebo dodáváme spolu se zbožím bez úplaty všem odběratelům v tuzemsku.
Je mi trochu nejasný postup na konci roku, získala jsem v průběhu roku při školeních dva různé výklady jak postupovat k 31. 12. 2005 (pro naši společnost konec účetního období):
1) Celkový počet dodaných obalů*cena za obal/celk. počet vrácených obalů*cena za obal = x
Počítám obaly za úplatu i bez úplaty a odečtu dle § 63 obaly dodané a vrácené do jiného členského státu a při vývozu zboží. Při výpočtu DPH použiji § 37/2. Vystavím opět doklad o použití § 29 a daň odvedu v daň. přiznání za 12/2005 k 25. 1. 2006 na řádku 210.
Jak budu účtovat?
538/343 = vypočítaná částka na účtu 538 je daňově uznatelná dle zákona č. 586 § 24/2/ch?
2) Vypočítat rozdíl mezi dodanými a vrácenými paletami jednotlivých odběratelů a ten zdanit shora a vystavit běžný daňový doklad (fakturu) a tu jednotlivým odběratelům poslat k doplacení. Otázka co s obaly, které se poskytují bezúplatně nebyla zodpovězena. Tento způsob se mi zdá velice komplikovaný.
Odpověď: Dle ustanovení § 13 odst. 4 zákona o DPH je předmětem daně z přidané hodnoty dodání vratného obalu spolu se zbožím v tuzemsku, jestliže vratný obal nebyl vrácen k poslednímu dni příslušného účetního období.
Povinnost zdaňovat vratné obaly se týká pouze plátců, kteří jsou na počátku celého řetězce dodání vratných obalů spolu se zbožím a vracení vratných obalů. Jedná se tedy o výrobce či dovozce zboží, které je ve vratných obalech uváděno na trh. Pokud plátce uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh, sleduje rozdíl mezi vydanými vratnými obaly a vrácenými vratnými obaly a na konci účetního období jsou pro něho "nevrácené" obaly předmětem zdanění.
Plátce, který uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh, tedy neuplatňuje u těchto obalů DPH na výstupu, ale sleduje množství vratných obalů uvedených na trh a množství vykoupených (vrácených) vratných obalů tak, aby v souladu s ustanovením § 36 odst. 10 zákona mohl za příslušné účetní období nebo kalendářní rok stanovit základ daně.

Vratné obaly, u kterých je uplatněno osvobození od daně s nárokem na odpočet podle ustanovení § 63 zákona ( zejména dodání zboží do jiného členského státu a vývoz zboží), se nepovažují za vratné obaly dodané spolu se zbožím na trh.

Základem daně je peněžní částka, za kterou plátce vratný obal dodává v tuzemsku společně se zbožím. Tato peněžní částka se považuje za cenu včetně daně.
Celkový základ daně u vratných obalů se vypočte jako rozdíl mezi:
• celkovým počtem vratných obalů dodaných plátcem všem svým odběratelům během příslušného účetního období
a
• celkovým počtem vratných obalů, které byly plátci během příslušného účetního období vráceny

přičemž tento rozdíl je vynásoben cenou (výší zálohy) za obal. V případě, že je tento rozdíl záporný, je základ daně a příslušná daň uváděné na dokladu o použití se záporným znaménkem. Stejným způsobem se záporný základ daně a daň zohlední i v daňovém přiznání.

V daném případě se daň u vratných palet vypočte dle vzorce:

(∑ dodaných palet - ∑ vrácených palet) x cena x 0,1597 = DPH
Do výpočtu se nezahrnují palety dodané se zbožím do jiného čl. státu a palety, které byly spolu se zbožím vyvezeny.

Takto vypočtenou daň uvede plátce na tzv. dokladu o použití a částku daně zaúčtuje jako daňový náklad na účet 538.